Τα Μέλη του ΣΒΕ

Μέλη του ΣΒΕ είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που είναι εγκατεστημένα σε όλη την Ελλάδα.

Διακρίνονται σε τακτικά και συνδεδεμένα.
Τακτικά μέλη του Συνδέσμου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ασκούν βιομηχανική δραστηριότητα, καθώς και οι πάσης φύσεως ενώσεις των παραπάνω προσώπων.
Συνδεδεμένα μέλη του Συνδέσμου είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι ενώσεις αυτών, του τριτογενούς τομέα, προερχόμενες από το χώρο των τραπεζικών συναλλαγών, της ανώτατης εκπαίδευσης, των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, των διαφημιστικών εταιριών, των υπηρεσιών φιλοξενίας και συνεδρίων κα.

Προς τα Μέλη του ΣΒΕ :

Παρέχεται

 • Τεκμηριωμένη και συνεχής ενημέρωση
 • Υποστήριξη σε θέματα ανάπτυξης και λειτουργίας τους
 • Νομική υποστήριξη
 • Συμμετοχή σε εκδηλώσεις ειδικού και κλαδικού ενδιαφέροντος
 • Συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Δίνεται απάντηση σε ερωτήσεις

 • Νομοθεσίας, Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, Συνεργασιών
 • Οικονομικών Εκθέσεων
 • Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Αποστέλλεται

 • Ενημερωτικό Οικονομικό Δελτίο
 • Εγκύκλιοι
 • Προκηρύξεις διαγωνισμών
 • Διακρατικά προγράμματα
 • Αιτήματα για διεθνείς συνεργασίες
 • Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές αποστολές

Τα συμφέροντά τους διεκδικούνται μέσω

 • Παρεμβάσεων – γνωμοδοτήσεων σε νομοθετικές διατάξεις
 • Συμμετοχής σε επιτροπές αξιολόγησης επενδύσεων σε Υπουργεία και Περιφέρειες
 • Συμμετοχής σε επιτροπές παρακολούθησης των ΠΕΠ
 • Συμμετοχής σε ειδικές επιτροπές διαμόρφωσης πολιτικής (Εθνική Επιτροπή Ανταγωνιστικότητας, Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών)