Διεθνής Δικτύωση

Στόχος της διεθνούς δικτύωσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος είναι η ανάπτυξη, καλλιέργεια, οργάνωση και διατήρηση σχέσεων με ομοειδείς φορείς του εξωτερικού. Κύριος σκοπός της δράσης αυτής είναι η εξασφάλιση της συνεργασίας και της παρουσίας των επιχειρήσεων – μελών της Ελλάδας στις χώρες του εξωτερικού.

Οι δράσεις διεθνούς δικτύωσης του ΣΒΕ συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της χώρας μας, ενώ παράλληλα αποτελούν και το εφαλτήριο για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων στο Βορειοελλαδικό Τόξο. Ο ΣΒΕ αναγνωρίζοντας τη συμβολή του συγκεκριμένου θέματος για την ανάπτυξη των Περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου και την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξής τους έχει δραστηριοποιηθεί δυναμικά προς την κατεύθυνση της δημιουργίας δομών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, μέσα από τη ανάπτυξη συνεργιών και τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων με φορείς του εξωτερικού.

Οι αλληλοσυμπληρούμενες υπηρεσίες, ενέργειες και δράσεις ενίσχυσης του ανταγωνιστικού χαρακτήρα των ελληνικών επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της έρευνας, της καινοτομίας κλπ, συνίσταται σε:

 • παροχή πληροφόρησης στα μέλη του Συνδέσμου για την οικονομία και το επιχειρηματικό περιβάλλον σε διάφορες χώρες,
 • προώθηση της προσφοράς και ζήτησης συνεργασιών,
 • πραγματοποίηση η΅ερίδων και εκδηλώσεων, και,
 • οργάνωση προκαθορισμένων συναντήσεων μεταξύ εταιρειών στο πλαίσιο επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων επιχειρηματικής συνεργασίας.

Ο ΣΒΕ με την πολυετή του εμπειρία στα ζητήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα στο Βορειοελλαδικό Τόξο, αναπτύσσει ή συμμετέχει στις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

1. Στο Εnterprise Europe Network – Hellas που έχει ως κύρια αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της πληροφόρησης των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκά θέματα και της υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων

2. Στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ που έχει ως σκοπό την προώθηση της συμμετοχής των Ελληνικών Οργανισμών & Επιχειρήσεων, στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής.

3. Στη συνεργασία του με το International Institute for Management Development ως εθνικός εκπρόσωπος από το 2001 για την έκδοση της Ετήσιας Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook)

4. Στην άμεση επικοινωνία και συνεργασία με τους Ακόλουθους Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο εξωτερικό και την ανταλλαγή πληροφοριών για την οικονομική ζωή και τις πιθανές συνεργασίες πάντοτε με τελικό σκοπό την ενίσχυση των συμφερόντων των μελών μας

5. Στο Γραφείο Επιχειρηματικής Στήριξης της Πρωτοβουλίας για τη Συνεργασία στη Ν.Α. Ευρώπη της Θεσσαλονίκης – Southeast European Cooperative Initiative (S.E.C.I.) Business Support Office (B.S.O.) – , το οποίο έχει ως κύριους άξονες δράσης του:

 • την επίκαιρη πληροφόρηση για την Οικονομική Ανασυγκρότηση των Βαλκανίων,
 • την ανεύρεση συνεργατών για συμμετοχή στα προγράμματα ανασυγκρότησης και για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών
 • τη σύνδεση επιχειρήσεων που έχουν κοινές επιχειρηματικές επιδιώξεις
 • την πληροφόρηση για προκηρύξεις και διαγωνισμούς

6. Στη συμμετοχή του ως συντονιστής ή εταίρος στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως:

 • Μηχανισμός για την Πολιτική της Εσωτερικής Αγοράς. Πρόκειται για πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη χάραξη κοινοτικών πολιτικών μέσω του εργαλείου «Μηχανισμός Ανατροφοδότησης Επιχειρήσεων» που υλοποιείται από το Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΕ.
 • Το Παρατηρητήριο Διεθνοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων του Κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης και Τροφίμων και Ποτών στην ΠΓΔΜ – INTERREG IIIC που στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας ελληνικών επιχειρήσεων των κλάδων τροφίμων και ποτών και κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης που είναι εγκατεστημένες στην ΠΓΔΜ.
 • Το πρόγραμμα «RAF- REGIONS: Περιφερειακές στρατηγικές και έρευνα στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού κλάδου» που στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογικής οικονομικής ανάπτυξης, με αντικείμενο μελέτης τον κλάδο τροφίμων και ποτών σε διαπεριφερειακό επίπεδο.