Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης


www.e-kepa.gr

Το ΚΕΠΑ είναι Αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία ιδιωτικού δικαίου.

Δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 1991 από :

  • τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και
  • τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)

οι οποίοι εξ’ ημισείας αποτελούν τους μετόχους του φορέα.

Η έδρα και τα κεντρικά γραφεία του ΚΕΠΑ είναι στη Θεσσαλονίκη, ενώ παράρτημά του λειτουργεί και στις Βρυξέλλες.

Η δημιουργία του ΚΕΠΑ, υπαγορεύτηκε από την ανάγκη ύπαρξης ενός αξιόπιστου περιφερειακού φορέα, ο οποίος με την δραστηριότητά του θα βοηθούσε στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κυρίως στον ευρύτερο χώρο της Βόρειας Ελλάδος.

Το ΚΕΠΑ από το 1993 δραστηριοποιείται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) Προγραμμάτων έχοντας αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία :

  • στο σχεδιασμό, αξιολόγηση, παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία είτε χρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Δημόσιο είτε συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται κυρίως στους τομείς της ενέργειας, κτηριακών και τεχνικών έργων, μεταποίησης, τουρισμού, περιβάλλοντος και πολιτισμού.
  • στην εκπόνηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών μελετών.

Συγκεκριμένα το σύνολο των έργων που αξιολόγησε και παρακολούθησε το ΚΕΠΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης κατά τη διάρκεια του Α’ , Β’ και Γ’ ΚΠΣ ανέρχεται σε περίπου 10.000 έργα, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,35 δισ. €.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αναλαμβάνει να διαχειρισθεί, το ΚΕΠΑ συμμετέχει σε κατάλληλα κοινοπρακτικά σχήματα, όπως η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και ο ΕΦΕΠΑΕ.

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, το ΚΕΠΑ μέσω της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, συμμετέχει στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, το ΚΕΠΑ έχει υλοποιήσει και υλοποιεί, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ενώ επίσης συμμετέχει σε ομάδες εργασίας, φορείς, κ.λ.π. με σκοπό την περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή το ΚΕΠΑ έχει δραστηριοποιηθεί έντονα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ε.Ε. μέσω του γραφείου που διαθέτει στις Βρυξέλλες για το σκοπό αυτό.

Λόγω της μακροχρόνιας αυτής εμπειρίας του το ΚΕΠΑ έχει καταξιωθεί στον επιχειρηματικό κόσμο του οποίου άλλωστε αποτελεί δημιούργημα, όσο και στα διάφορα κέντρα λήψης, αποφάσεων (Υπουργεία, Οργανισμούς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κ.λ.π.) ως φορέας υψηλού κύρους και αξιοπιστίας προσφέροντας τις υπηρεσίες του με ταχύτητα, διαφάνεια, ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Για τους λόγους αυτούς αποτελεί Σημείο Αναφοράς στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. 

Από το 1991 το ΚΕΠΑ έχει εισάγει και εφαρμόζει σύστημα Ποιοτικού Μάνατζμεντ στον τομέα του σχεδιασμού εφαρμογής και διαχείρισης (project management) αναπτυξιακών προγραμμάτων, το οποίο έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008. Η εφαρμογή των διαδικασιών σε συνδυασμό με το υψηλής επιστημονικής κατάρτισης ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, έχει προσδώσει στο ΚΕΠΑ, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εφαρμογή και διαχείριση μεγάλων έργων.

Το ΚΕΠΑ διοικείται από εξαμελή διοικητική επιτροπή στην οποία μετέχουν 3 μέλη από κάθε εταίρο (ΣΒΕΕ και ΣΕΒΕ) και η οποία πλαισιώνεται από τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Της Διοίκησης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Π.Α ενώ των διοικητικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των Προγραμμάτων προϊσταται ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ, www.e-kepa.gr