ΙΝΣΒΕ

 

  • Ιστορικό ίδρυσης

Το «Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΙΝΣΒΕ) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2019, με πρωτοβουλία του «Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, (ΣΒΕ), ο οποίος είναι και ο βασικός του εταίρος.

 

  • Σκοπός

Ο σκοπός του ΙΝΣΒΕ συνίσταται στην έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση θεμάτων που αφορούν στη βελτίωση του περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των βιομηχανιών και των μεταποιητικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με έμφαση στη βιομηχανική δραστηριότητα με έδρα στην Ελληνική Περιφέρεια.

 

  • Πεδία δραστηριότητας

Α]  Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση πρωτογενών ή δευτερογενών ερευνών και επιστημονικών μελετών, για ζητήματα που αφορούν τις παραμέτρους που διαμορφώνουν το περιβάλλον δραστηριοποίησης της βιομηχανίας.

Β]   Έρευνα της διάρθρωσης της αγοράς εργασίας και η δημοσιοποίηση θέσεων και προτάσεων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της.

Γ]   Διαρκής συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού διαλόγου, με προτεραιότητα στα θέματα της αγοράς εργασίας, της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας και της παραγωγικότητας της οικονομίας.

Δ]   Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης, κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης, επαγγελματικού προσανατολισμού και πιστοποίησης προσόντων.

Ε]   Προώθηση των σύγχρονων μορφών επιχειρηματικότητας στους τομείς της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στους τομείς κοινής ωφέλειας.

 

  • Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος ε.τ. «ΣΒΕ», Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «BIOSOLIDS AE».

Αντιπρόεδρος: Γιάννης Σταύρου, Α΄ Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ).

Οικονομικός Επόπτης: Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος του «Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων» (ΑΠΣΙ) «ΠΙΝΔΟΣ».

Γραμματέας: Βασίλειος Δαστερίδης, Διευθύνων Σύμβουλος «DASTERI SA».

Μέλος: Γεώργιος Μυλωνάς, Πρόεδρος ε.τ. «ΣΒΕ» Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Όμιλος «ALOUMYL».

Γενικός Διευθυντής: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου

 

  • Καταστατικό

Το ισχύον καταστατικό του «ΙΝΣΒΕ» μπορείτε να το δείτε πατώντας εδώ.