Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση  της Δράσης «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης», για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Στρατηγικός στόχος της δράσης αποτελεί η ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας του παραγωγικού συστήματος και η μετάβαση της οικονομίας σε ένα μοντέλο αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.

Το αντικείμενό της δράσης έγκειται στην προώθηση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 2 Εκατ. Ευρώ.

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δύναται να ανέλθει έως και 90.000€, για συμμετοχή σε τουλάχιστον δύο επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης, με μέγιστο επιχορηγούμενο Προϋπολογισμό για κάθε συμμετοχή σε έκθεση 45.000 €.

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 90.000€, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Από 02-07-2024 (ώρα 13:00) έως 16-09-2024 (ώρα 14:00)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας δράσης δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, για τις οποίες ισχύουν, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, τα ακόλουθα:

  1. Έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
  2. Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας
  3. Διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης
  4. Παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα
  5. Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα/υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εκθέσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

  • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στην Ελλάδα.
  • Συμμετοχή σε Επαγγελματικές εκθέσεις ως εκθέτης στο εξωτερικό.
  • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μέσω του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Ο.Π.Σ.Κ.Ε.), με την ένδειξη «Δράση: Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης».

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.