Δίκτυο ΠΡΑΞΗ


www.help-forward.gr

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας. Aναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που οδηγούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών, λειτουργώντας ως συντονιστής του ελληνικού δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, μέλους του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network.  Παράλληλα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής για τον «Ορίζοντα 2020».

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά εργαστήρια και δημόσιους οργανισμούς, οι οποίες εκτείνονται σε όλη την αλυσίδα της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας, από την πληροφόρηση έως τη διαμεσολάβηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη.

Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας

Με εμπειρία είκοσι πέντε χρόνων στη μεταφορά τεχνολογίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:

 • παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης της εμπορικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων (προ-αξιολόγηση, προκαταρκτική μελέτη αγοράς, patent search κλπ)
 • αναλαμβάνει τη διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών επιχειρήσεων με σκοπό την αξιολόγηση και αποτύπωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους
 • εντοπίζει εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για τεχνολογική, εμπορική ή ερευνητική συνεργασία
 • προωθεί ελληνικές τεχνολογίες στο εξωτερικό αναλαμβάνοντας δράσεις τεχνολογικού marketing (φάκελος προώθησης, δημοσιεύσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις, ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας)
 • παρέχει επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού κλπ.
 • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off) κλπ

Υπηρεσίες σχετικές με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point, NCP) στην Ελλάδα για τον «Ορίζοντα 2020», το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία:

 • παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική για τις προκηρύξεις του προγράμματος
 • μεσολαβεί στην αναζήτηση ερευνητικών συνεργατών για υποβολή προτάσεων
 • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την οικονομική, νομική και διοικητική αρτιότητα ερευνητικών προτάσεων και έργων
 • διοργανώνει εκδηλώσεις πληροφόρησης και στοχευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια

Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης καινοτομίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει οργανισμούς του εξωτερικού στην ανάπτυξη υπηρεσιών καινοτομίας & ερευνητικής συνεργασίας (εκπαίδευση, mentoring) και αναπτύσσει δράσεις διεθνούς δικτύωσης σε θέματα ερευνητικής πολιτικής για λογαριασμό διεθνών οργανισμών.

Παράλληλα, και στη βάση του ότι η αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα, μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την κερδοφορία και εξασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξη,  το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει εξειδικευμένη υπηρεσία για τη διαχείρισης της καινοτομίας, η οποία περιλαμβάνει:

 • Λεπτομερή αξιολόγηση της καινοτομίας της επιχείρησης
 • Σύγκριση της επιχείρησης με άλλες του ίδιου τομέα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη
 • Εντοπισμό περιοχών όπου παρατηρείται υστέρηση
 • Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου δράσης για βελτίωση των παραπάνω


Επικοινωνία

www.help-forward.gr | praxi@help-forward.gr

facebook | twitter | linkedin @praxinetwork