Εξοικονομώ – Επιχειρώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2024

 

 

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», προϋπολογισμού 176,75 εκατ. ευρώ.

ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών (προμήθεια υλικών και δαπάνες τοποθέτησης).
 2. Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού παραγωγής ή/και προμήθεια νέου.
 3. Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας & σε τελικούς ενεργειακούς καταναλωτές (προμήθεια υλικών και δαπάνες τοποθέτησης).
 4. Εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων
 5. Εγκατάσταση Building Energy Management System
 6. Εγκατάσταση Energy Management System
 7. Αμοιβή Ενεργειακού Ελεγκτή/Επιθεωρητή
 8. Αμοιβή Συμβούλων

 

Η επιδότηση αφορά σχεδόν όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Καταλύματα (Δωμάτια ενοικιαζόμενα, Ξενοδοχεία, Camping)

Δαπάνες έως 500.000 €

Εστίαση, Λιανικό εμπόριο,  Χονδρικό εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση κλπ

Δαπάνες έως 250.000 €

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα:

 • Να έχει συσταθεί ως επιχείρηση με επιλέξιμο ΚΑΔ για τη δράση έως 31.12.2020.
 • Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο.
 • Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4019/2011 όπως ισχύει, Ιδρύματα και Οργανισμοί Κοινωφελούς Σκοπού Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014, όπως ισχύει.
 • Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα.
 • Να μην είναι προβληματική επιχείρηση.
 • Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, καθώς και δήλωση του ιδιοκτήτη με την οποία βεβαιώνει ότι: (α) έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο, (β) συμφωνεί με την εκτέλεση των προτεινόμενων εργασιών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να τεκμηριώνεται με το αίτημα ένταξης στη Δράση και μόνο εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνονται κτιριακές παρεμβάσεις και δαπάνες.

 

Για κάθε πρόταση έργου που θα υποβληθεί, ο ελάχιστος ενεργειακός-περιβαλλοντικός στόχος ορίζεται ως εξής:

 • Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO 2 ) τουλάχιστον κατά 35%.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40%.
 • Για το/α κτίριο/α ή την κτιριακή μονάδα που περιλαμβάνονται στο επενδυτικό σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται από την υλοποίηση του σχεδίου αναβάθμισης της ενεργειακής του/ς κατηγορίας, βάσει Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές τάξεις, σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β+ κλάση, όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση).