Πράξη MIS 5047237

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου


Αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης. 4.260 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της.

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, ο ΣΒΕ έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης καταγραφής δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων εργασίας με αντικείμενο τον εντοπισμό των αναγκών των επιχειρήσεων μελών του στους τομείς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του Εξαγωγικού Εμπορίου σε ειδικότητες και δεξιότητες και της καταγραφής με αναλυτικό τρόπο των προσφερόμενων από τις επιχειρήσεις θέσεων εργασίας.

Το έργο υλοποιεί ο ΣΒΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εξαγωγέων, και την Ελληνική Εταιρεία Logistics.

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» (Κωδικό ΟΠΣ 5047237) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.