ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Η έναρξη λειτουργίας του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, χρηματοδοτικό εργαλείο του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»  ( ΕΣΠΑ 2021-2027),  αποτελεί στρατηγικής σημασίας πρωτοβουλία για την ευημερία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση πρόσβασης τους στην χρηματοδότηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους.

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, διαθέτει προϋπολογισμό 500 εκατ. Ευρώ και αναμένεται ότι θα διαθέσει στις ΜμΕ δάνεια ύψους 2,2 δις. Ευρώ, με τη μόχλευση μέσα από το τραπεζικό σύστημα και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Αποτελείται από 2 επιμέρους ταμεία, το ταμείο εγγυοδοσίας και το ταμείο δανείων.

Ταμείο εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει:

 • Προστασία πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή εγγύησης
 • Εγγύηση από 70% έως 80% σε επενδυτικά δάνεια (από 10.000 ευρώ έως 10 εκατ. Ευρώ), δάνεια ανακυκλούμενης πίστωσης (από 10.000 Ευρώ έως 500.000 Ευρώ)
 • Επιδότηση επιτοκίου 2% για 2 έτη, σε επιχειρήσεις της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου
 • Επιδότηση επιτοκίου 3% σε επιχειρήσεις στις υπόλοιπες περιφέρειες
 • Δάνεια ως 50.000 Ευρώ δεν απαιτούν εμπράγματες εξασφαλίσεις

Και διακρίνεται σε δυο  Υποταμεία:

 • «Γενική Επιχειρηματικότητα»αφορά το σύνολο των ΜμΕ και χαρτοφυλάκιο ύψους 2,642 δις. Ευρώ.
 •  «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας και χαρτοφυλάκιο ύψους 150εκ.Ευρώ

Ταμείο δανείων

Το ταμείο δανείων προσφέρει:

 • Δάνεια με 40% του ποσού άτοκο
 • Επιδότηση επιτοκίου 3% στο υπόλοιπο 60% για 2 έτη
 • Μειωμένο επιτόκιο έως και 70% για 2 πρώτα έτη
 • Επενδυτικά δάνεια ύψους από 20.000. Ευρώ ως 8 εκατ. Ευρώ  διάρκειας 5 έως 12 έτη με περίοδο χάριτος ως 24 μήνες
 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ύψους 10.000 Ευρώ ως 500.000 Ευρώ, διάρκειας 2 έως 5 έτη με περίοδο χάριτος ως 12 μήνες

Οι Τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

 • ALPHA BANK
 • EUROBANK
 • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
 • ATTICA BANK
 • OPTIMA BANK
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 • AEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων)

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Εγγυοδοσίας πατήστε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ταμείο Δανείων πατήστε εδώ