Πράξη MIS 5047778

Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας


Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής καθοδήγησης, κατάρτισης και πιστοποίησης 3.500 εργαζομένων του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της περιφερειακής αγοράς εργασίας, του υπάρχοντος ανθρώπινου και επιχειρηματικού δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης του Βορειοελλαδικού άξονα, δηλαδή των τεσσάρων (4) Διοικητικών Περιφερειών που το απαρτίζουν (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος) και αφετέρου τις αναπτυξιακές προοπτικές που διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον.

Η Πράξη με τίτλο «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» (Κωδικό ΟΠΣ 5047778) έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.