Πολιτική Ποιότητας και Κοινωνικής Ευθύνης

Η Πολιτική Ποιότητας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στα μέλη του που να μεγιστοποιούν το όφελος της βιομηχανίας και να ικανοποιούν τις δεδηλωμένες και αναμενόμενες απαιτήσεις των μελών καθώς επίσης και η υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

Οι στόχοι του Συνδέσμου για την ποιότητα είναι οι παρακάτω :

  • Αποτελεσματική ενημέρωση των μελών με έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση
  • Υποστήριξη των μελών
  • Προαγωγή Αναπτυξιακής Πολιτικής
  • Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων συνεργασίας με παρεμφερείς οργανώσεις, εκπροσώπους της Πολιτείας και εκπροσώπους των ΜΜΕ
  • Προσέλκυση νέων μελών
  • Διαφανείς και προκαθορισμένες διαδικασίες λειτουργίας του Συνδέσμου
  • Αποτελεσματική διαχείριση των εσόδων
  • Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της αναθέτουσας αρχής

Στόχος και φιλοδοξία μας είναι η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, η πλήρης ικανοποίηση των μελών, και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, διαδικασίες που επιτυγχάνονται με την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αποτελεί έναν από τους παράγοντες ελέγχου που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε την παραγωγικότητά μας, την αποτελεσματικότητά μας, και να αυξάνουμε τις δραστηριότητές μας, μέσα σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Προκειμένου να λειτουργεί ορθά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, η συμμετοχή όλου του προσωπικού και των συνεργατών είναι απαραίτητη. Για την αποτελεσματικότερη συμμετοχή απαιτείται καλή γνώση του συστήματος και δέσμευση για την επίτευξη των δεδηλωμένων στόχων. Ως εκ τούτου, το προσωπικό μας έχει πλήρη γνώση τόσο του τεκμηριωμένου συστήματός μας όσο και των απαιτήσεων των ISO 9001:2015 και SMETA 2014 και συνεισφέρει στην αδιάκοπτη λειτουργία και βελτίωσή του.

Η ενημέρωση για την ποιότητα είναι σημαντικός παράγων για την προσωπική ανάπτυξη των εργαζόμενων / συνεργατών και ζωτικής σημασίας για την εξέλιξη του Συνδέσμου. Ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι εκπαιδεύοντας και παρακινώντας τους εργαζόμενους και συνεργάτες θα οδηγηθεί ο Σύνδεσμος στην επίτευξη των υψηλών του στόχων.