Εκπροσωπήσεις σε Φορείς

Εκπροσωπήσεις του ΣΒΕ σε Φορείς

Εκπροσωπήσεις [PDF]

 Σε Συνδεδεμένους Οργανισμούς
 Σε Οργανισμούς & Επιχειρήσεις
 Σε Επαγγελματικούς Φορείς
 Σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις / Ερευνητικά Ιδρύματα
 Σε Κρατικούς Φορείς

 Σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς