Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τη νέα δράση του προγράμματος Ανταγωνιστικότητα «Διμερής Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας».  Η Δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας – Γερμανίας και στην  ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπολοίπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας.

Η Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει οριστεί ως Ενδιάμεσος Φορέας για τη διαχείριση της Δράσης από την πλευρά της Ελλάδας και Αρμόδιος Φορέας από την πλευρά της Γερμανίας έχει οριστεί το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Συγκεκριμένα, οι περιοχές παρέμβασης είναι:

  • Υλικά για τεχνολογίες παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευσης συμπεριλαμβανομένης της συμπίεσης και χρήσης υδρογόνου
  • Παραγωγή, αποθήκευση, καθαρισμός, συμπίεση υδρογόνου
  • Τεχνολογίες για χρήση υδρογόνου για την παραγωγή ενέργειας στη βιομηχανία, στις μεταφορές και στις σταθερές εφαρμογές (π.χ. κυψέλες καυσίμου)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ 4.000.000 €

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός θα διατεθεί ως εξής:

  • 880.000 € για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο.
  • 3.120.000 € για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

  • Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 25% έως 80%
  • Τα έργα που θα προταθούν για χρηματοδότηση θα είναι επιλέξιμα, εφόσον αφορούν σε έργα έρευνας και ανάπτυξης και το επιδοτούμενο έργο εμπίπτει σε μία ή και στις δύο από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α) βιομηχανική έρευνα (industrial research)

β) πειραματική ανάπτυξη (experimental development)

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:

  • τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης κάθε ενότητας εργασίας του έργου (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη) και
  • το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Από 27/06/2024 (και ώρα 13:00)  έως 04/09/2024 (και ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο OΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι: επιχειρήσεις και ερευνητικοί οργανισμοί.

Επιχείρηση: Η Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν έργο έρευνας και ανάπτυξης, το αντικείμενο του οποίου εμπίπτει στους επιλεγμένους τομείς δραστηριότητας της  Πρόσκλησης στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 (ΕΣΕΕ).Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να δραστηριοποιούνται σε εγκατάσταση στην Ελλάδα ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στη Δράση, εφόσον συνεργάζονται τουλάχιστον με μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ).

Ερευνητικός Οργανισμός: Φορέας (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική και/ή εικονική παρουσία) ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Οι Διακρατικές Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζόμενων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν συμπράξεις:

Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών),

Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και

Λοιπών Φορέων κατά τα παραπάνω οριζόμενα, και από τα δύο κράτη.

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δύο συνεργαζόμενους φορείς (με τον Συντονιστή συμπεριλαμβανόμενο) από την ελληνική πλευρά, δηλαδή έναν (1) ερευνητικό οργανισμό και μία (1) Μικρομεσαία Επιχείρηση.

Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο από τη Γερμανία δεν θα γίνονται αποδεκτές.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κάθε αυτοτελής επιχείρηση ή φορέας που αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση (σε επίπεδο ΑΦΜ) μπορεί να συμμετέχει ως δυνητικός δικαιούχος σε έως δύο (2) Αιτήσεις Χρηματοδότησης αθροιστικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης. Ελέγχεται κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Σημειώνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή φορέας που αντιμετωπίζεται ως ερευνητικός οργανισμός.

Η ενίσχυση πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και ως εκ τούτου δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες στη Δράση είναι οι δαπάνες του άρθρου 25 παράγραφος 3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 για έργα έρευνας και ανάπτυξης, αφορούν συγκεκριμένη κατηγορία έρευνας και ανάπτυξης και είναι οι εξής:

Δαπάνες Προσωπικού: Στην κατηγορία περιλαμβάνονται αμοιβές προσωπικού (ερευνητές και τεχνικοί) στο βαθμό που απασχολούνται στο έργο. Πρόκειται για δαπάνες που αφορούν:

α) στο τακτικό προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στην ερευνητική εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του έτους έναρξης του έργου και συνδέεται με τον δικαιούχο με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου),

β) στο τακτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα, που απασχολείται στην Πράξη με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου,

γ) σε έκτακτο προσωπικό που απασχολείται στην πράξη σε νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν ως άμεση συνέπεια του έργου είτε με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, είτε με ανταποδοτική υποτροφία σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 της ΥΑΕΚΕΔ, είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της υπ΄αριθ. 114947/01.12.2022 Απόφασης (Β΄ 6132) (ΥΑΕΚΕΔ).

Ενιαίος Συντελεστής Υπολογισμού Επιλέξιμων Δαπανών Έργου: Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού.

Οι επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτονται από τη χρήση του ενιαίου συντελεστή 40% είναι οι ακόλουθες:

α) δαπάνες απόσβεσης οργάνων και εξοπλισμού στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο·

β) δαπάνες απόσβεσης για κτίρια και γήπεδα στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο·

γ) δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων.

δ) πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (έμμεσες δαπάνες).

Οι δικαιούχοι με την αίτηση τους δεσμεύονται ότι θα αξιοποιήσουν το 40% για απαραίτητες δαπάνες ενισχυόμενου έργου έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο εμπίπτει στις επιλέξιμες κατηγορίες έρευνας και ανάπτυξης της Δράσης του άρθρου 25 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 και σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας του ΣΔΕ και της παρούσας Πρόσκλησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες, από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων αξιολόγησης, με δυνατότητα παράτασης κατά 6 (έξι) μήνες, κατόπιν υποβολής τεκμηρίωσης από τους δικαιούχους και έγκριση αυτής από την ΓΓΕΚ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης πατήστε εδώ.