Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021 – 2027)

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης

 

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων της νέας Δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων που υλοποιούνται στις ηπειρωτικές περιοχές ΕΣΔΙΜ, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 2021/1056 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης» του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» (ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021 – 2027).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

από 15/3/2024 έως 15/5/2024

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ :

(α) παραγωγικές επενδύσεις που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή,

(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας,

(γ) επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών,

​(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας,

(ε) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Στο πλαίσιο της Δράσης αυτής, δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι νέες αλλά και υπό σύσταση μεγάλες επιχειρήσεις.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μέσω της δράσης ενισχύονται δραστηριότητες των τομέων της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Ειδική έμφαση και έξτρα βαθμολογική πριμοδότηση θα δοθεί σε παραγωγικές επενδύσεις που είναι σε συνάφεια και απαραίτητες για την υλοποίηση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης κάθε περιοχής.

Για το ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας :

  • ο τομέας της ενέργειας
  • ο τομέας της αγροδιατροφής

 

Για το ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης :

  • ο τομέας της φαρμακευτικής

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  • Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 75.000.000€
  • Προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο: Από 5.000.000€ έως 40.000.000€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% για τις δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΑΚ και στα ανώτατα οριζόμενα ποσοστά ενίσχυσης των λοιπών άρθρων που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ.