Πράξη MIS 5104602

Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας


Σκοπός της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στις Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωσιμότητά τους και την εξαγωγική τους ικανότητα. Αντικείμενο της Πράξης είναι ένα πλέγμα δράσεων για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας των προϊόντων της βόρειας Ελλάδας, ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης, δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας εξωστρέφειας καθώς και οριζόντιες μελέτες για θέματα του κλάδου, οικονομικά και παραγωγικά στοιχεία, θέματα εξελίξεων των θεσμικών μεταρρυθμίσεων κ.α.

H Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (κωδ. ΟΠΣ 5104602 ) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.