Σεμινάρια Εργασίας – Προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου. Τι πρέπει να κάνετε

Σεμινάρια Εργασίας – Προετοιμασία των επιχειρήσεων στις απαιτήσεις του Νέου Κλιματικού Νόμου. Τι πρέπει να κάνετε

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

16:00΄ έως 18:30΄

στις εγκαταστάσεις του ΣΒΕ, 26ης Οκτωβρίου 21, Θεσσαλονίκη

 

Στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων που περιγράφονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία για τη μείωση κατά τουλάχιστον 55% των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών έως το 2050, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε το 2021 στην ψήφιση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου. Αντικείμενο του νόμου αποτελεί η εισαγωγή κατευθυντήριων γραμμών και μέτρων για την παρακολούθηση της προόδου και την κατάλληλη προσαρμογή των δραστηριοτήτων όλων των κρατών μελών, με στόχο την ομαλή και επιτυχημένη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών.

Οι στόχοι αυτοί παίρνουν δεσμευτικό χαρακτήρα και στην ελληνική νομοθεσία με την εισαγωγή του Εθνικού Κλιματικού Νόμου, ο οποίος επίκειται να ψηφιστεί από τη βουλή το προσεχές διάστημα.

Ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος αναμένεται να επιφορτίσει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων με νέες υποχρεώσεις γνωστοποίησης πληροφοριών που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οι οποίες συνδέονται με τις δραστηριότητες τους. Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη κάλυψη των υποχρεώσεων που επιφέρει το νέο κανονιστικό πλαίσιο.

Αντικείμενο Σεμιναρίου Εργασίας
Στο σεμινάριο εργασίας πρόκειται να αναλυθούν τα παρακάτω ζητήματα:
• Διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό πλαίσιο – Πρωτοβουλίες
• Ποιες είναι οι υποχρεώσεις που ορίζει ο νέος Εθνικός Κλιματικός Νόμος για τις επιχειρήσεις;
• Πώς αυτές οι υποχρεώσεις συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών;
• Παρουσίαση και ανάλυση επιτυχημένων πρακτικών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος – καθορισμού στόχων και μέτρων μείωσης – αντιστάθμισης

Σε ποιους απευθύνεται
Το Sustainability & Environmental Managers, Upper Management των παρακάτω επιχειρήσεων:
• βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις,
• αλυσίδες λιανεμπορίου που απασχολούν πάνω από 500 εργαζόμενους,
• επιχειρήσεις εισηγμένες στο χρηματιστήριο,
• υδατοκαλλιέργειες,
• συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών,
• πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
• εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης και παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου,
• επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής,
• επιχειρήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και εταιρίες ταχυμεταφορών,
• τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής.

Θεματολογία

 1. Το γενικό πλαίσιο και οι επιμέρους κατηγορίες επενδύσεων και δαπανών, που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη και τους φόρους.
 2. Η διαδικασία μέτρησης των φορολογικών ωφελημάτων στον σχεδιασμό μιας επένδυσης.
 3. Η μείωση των φορολογικών κερδών, χωρίς να μειώνονται τα λογιστικά κέρδη.
 4. Επενδύσεις που εντάσσονται σε Αναπτυξιακούς Νόμους και έχουν Φορολογική Απαλλαγή.
 5. Ειδικές Ενισχύσεις λόγω  covid-19, απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών, κ.λπ
 6. Κίνητρα συγχωνεύσεων και μετατροπών.
 7. Δαπάνες και Αγορές Παγίων οι οποίες «πριμοδοτούνται» φορολογικά:
  – Δαπάνες που εμπίπτουν στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.
  – Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας.
  – Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος.
  – Δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
  – Δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων.
  – Δαπάνες αγοράς οχημάτων ηλεκτρικού μηδενικών ή χαμηλών ρύπων.
  – Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης.
  – Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης.
  – Περιπτώσεις Προσαυξημένων αποσβέσεων.
 8. Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας.

Εισηγητές
•       Απόστολος Σίσκος: Senior Environmental Consultant, Managing Partner of Envirometrics
•       Κωνσταντίνος Αντωνιάδης: Senior Environmental & Business Consultant, Partner of Envirometrics
•       Κατερίνα Λάμπρου: Climate Change & Sustainability Consultant

Κόστος: 100 € (πλέον ΦΠΑ 24%)

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα κατά της πανδημίας την ημέρα διεξαγωγής.