Ορθή διάρθρωση και λειτουργία του τομέα της παραγωγής και διάθεσης ενέργειας στη χώρα μας

Με αφορμή και το πρόβλημα των υψηλών τιμολογίων στην ενέργεια, είναι φανερό ότι η ορθή διάρθρωση και λειτουργία του τομέα της παραγωγής και διάθεσης ενέργειας στη χώρα μας, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σ’ αυτό που όλοι υποστηρίζουμε: στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας μας.

Στο πλαίσιο ακριβώς του παραγωγικού υποδείγματος θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις προκλήσεις για τις επιχειρήσεις μας που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη συμφωνία. Η πρόκληση της ανάδειξης της Ευρώπης σε κλιματικά ουδέτερη ήπειρο και για τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, κατά τον ΣΒΕ για την Ελλάδα μπορεί ν’ αντιμετωπισθεί με την ένταξη των κατάλληλων προσαρμογών του τομέα παραγωγής ενέργειας στη χώρα μας σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, το οποίο σήμερα βρίσκεται υπό σχεδιασμό από την Κυβερνητική Επιτροπή βιομηχανίας.

Στην μεγάλη αυτή προσαρμογή, σημαντικό ρόλο κατά την άποψή μας θα διαδραματίσουν οι σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, οι οποίες με βεβαιότητα θα εισφέρουν θετικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, αφού θα συμβάλλουν:

  • Στην έμπρακτη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας παραγωγικής βάσης και ειδικά όσων επιχειρήσεων είναι ενεργοβόρες.
  • Στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη βιομηχανία.
  • Στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, και,
  • Στην αύξηση της ενεργειακής παραγωγικότητας.

Προφανώς στην κατεύθυνση προσαρμογής του ενεργειακού μας μοντέλου έχουμε συμμάχους δυο πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία:

  1. Το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027, και,
  2. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Η ορθή αξιοποίηση των συγκεκριμένων κονδυλίων είναι τελικά η ουσιαστική πρόκληση για την επίτευξη τόσο των Ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα, όσο και των εθνικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων για την περίοδο 2021 – 2027, στο πλαίσιο πάντοτε των συλλογικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτό η εξειδίκευση των μέτρων που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση που αφορούν στην ενέργεια και στο κλίμα στο «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» (ΕΣΕΚ) με χρονικό ορίζοντα το 2030 και η μακροπρόθεσμη στρατηγική έως το 2050, αποτελούν εξαιρετικές πρωτοβουλίες αφού πλέον, η χώρα μας διαθέτει σχέδιο για τη μείωση των συνολικών εκπομπών του αερίου του θερμοκηπίου πάνω από 50% έως το 2030 σε σχέση με το 2005.

Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι εφόσον επιθυμούμε να εξέλθουμε πραγματικά από την κρίση, κι επειδή πρέπει να παράξουμε διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την υλοποίηση επενδύσεων που θα οδηγούν στην παραγωγή της κατά το δυνατόν φθηνότερης ενέργειας για τις επιχειρήσεις μας και τα νοικοκυριά.

Εν τέλει, για να είναι διεθνώς ανταγωνιστικά τα προϊόντα της εγχώριας μεταποίησης πρέπει να μειώσουμε το κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία.