Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΣΒΒΕ και Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο της διεθνούς και εθνικής του δικτύωσης, υπέγραψε τη Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 μνημόνιο συνεργασίας με την Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου.

Πρόκειται για σημαντικό βήμα διευκόλυνσης της πρόσβασης των επιχειρήσεων μελών του ΣΒΒΕ στη χρηματοδότηση, αφού τα επόμενα πέντε χρόνια η Τράπεζα θα διοχετεύσει στην αγορά κεφάλαια ύψους 150εκ.€ με ελκυστικά επιτόκια και χωρίς τη διαμεσολάβηση των Εμπορικών Τραπεζών.

Δοθέντος ότι η Ελλάδα με 16,5% αποτελεί βασικό μέτοχο της Τράπεζας και αξιοποιώντας την πρόθεση της Διοίκησής της για αύξηση των χορηγήσεων δανείων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ο ΣΒΒΕ συνήψε τη συγκεκριμένη συνεργασία, που, είμαστε βέβαιοι, θα εισφέρει θετικά στο μέλλον και στην αναπτυξιακή πορεία της μεταποίησης στη Βόρεια Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, ο ΣΒΒΕ συμβάλλει σημαντικά στην πρόσβαση των μεταποιητικών επιχειρήσεων του Βορειοελλαδικού Τόξου, αφενός σε μακροπρόθεσμα δάνεια και αφετέρου σε κεφάλαια κίνησης. Πρόκειται για μια ουσιαστική κίνηση για την ανάπτυξη της βιομηχανίας της Βόρειας Ελλάδας, με τη σημαντική συμβολή και βοήθεια του σημαντικού «εργαλείου» που λέγεται «Παρευξείνια Τράπεζα».

Βασικά στοιχεία του Μνημονίου που υπογράφηκε είναι:

  1. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και η Τράπεζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου στα όρια των μέσων που διαθέτουν, θα ανταλλάζουν πληροφορίες μη εμπιστευτικής φύσης για την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας.
  1. Θα συνεργάζονται για τη μετάδοση πληροφοριών σχετικά με συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, προγράμματα, συνέδρια, κι άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να είναι χρήσιμες σε αμφότερες τις πλευρές.
  2. Θα πραγματοποιούν συναντήσεις για τη συζήτηση συγκεκριμένων μορφών συνεργασίας αμοιβαίου συμφέροντος.
  3. Με στόχο την ανάπτυξη εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών, ο ΣΒΒΕ και η Τράπεζα θα εντοπίζουν και θα προωθούν έργα, ιδιαίτερα για διασυνοριακά έργα logistics και για έργα σε οργανωμένες βιομηχανικές ζώνες κλπ.
  4. Ο ΣΒΒΕ, σύμφωνα με το μνημόνιο, θα συμβάλλει στην προώθηση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας στην Ελλάδα, ώστε να ενημερώνει τις Ελληνικές εταιρείες για τις πιστώσεις της Τράπεζας. Εντός αυτού του πλαισίου, ο ΣΒΒΕ θα χρησιμοποιεί όλη τη χρηματοδότηση και το δίκτυο διεθνοποίησης που παρέχει το Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), και,
  5. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, επιμελητήρια κι άλλοι ιδιωτικοί οργανισμοί, οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη μέλη της Τράπεζας, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την συνεργασία.

Στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος πιστεύουμε ότι αυτό το μνημόνιο θα αποτελέσει το μοχλό ανάπτυξης για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις σε όλη την περιοχή της Μαύρης θάλασσας κι ότι αυτή η πρωτοβουλία θα προωθήσει κοινοπραξίες κι επενδύσεις στην ανωτέρω περιοχή.

Ετσι, ενισχύουμε την ελκυστικότητα του τοπικού παραγωγικού συστήματος για την υλοποίηση επενδύσεων, το οποίο δυστυχώς τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης βιώνει, όπως όλες άλλωστε οι μεταποιητικές επιχειρήσεις της χώρας, τα προβλήματα της βιομηχανίας στην Ελλάδα: γραφειοκρατία, διαφθορά, πολύπλοκο, γεμάτο εκπλήξεις φορολογικό περιβάλλον, πολυνομία που επιτρέπει αστάθμητους παράγοντες να μπλοκάρουν την υγιή επιχειρηματική δράση, χαμηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών από το Δημόσιο, ελλιπείς υποδομές, πρακτικά ανύπαρκτη διασύνδεση του ερευνητικού ιστού με τη βιομηχανία, εξωστρέφεια χωρίς ουσιαστικό προσανατολισμό, μικρή συμπαράσταση στη διεθνή οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και πολλά άλλα.