Ημερίδα για τις ανοιχτές και επικείμενες προκηρύξεις χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης  του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015)

Ημερίδα για τις ανοιχτές και επικείμενες προκηρύξεις χρηματοδότησης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015)

Tην Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 14:45 ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, διοργανώνει σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ημερίδα για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) στο Αμφιθέατρο Ι (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη).

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν οι ανοιχτές και επικείμενες προκηρύξεις για τις θεματικές ενότητες Υγεία, Πληροφορική και Ενέργεια. Επίσης θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση για τις προκηρύξεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας καθώς επίσης και για την προκήρυξη Μελλοντικές Αναδυόμενες Τεχνολογίες (Future and Emerging Technologies (FET).

Ο ΣΒΒΕ στο πλαίσιο της ημερίδας αυτής θα πραγματοποιήσει παρουσίαση σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas για την υποστήριξη των ερευνητών σε ότι αφορά την προετοιμασία ερευνητικών προτάσεων και τον σχηματισμό κοινοπραξιών. Στο τέλος της ημερίδας θα πραγματοποιηθεί προ-αξιολόγηση των υπό προετοιμασία προτάσεων από το ΕΚΤ σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους ερευνητές που έχουν υποβάλλει εκ των προτέρων φόρμα ερευνητικής συνεργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ημερίδα και τις υπηρεσίες του Enterprise Europe Network – Hellas του ΣΒΒΕ μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Δρ. Κατερίνα Τζιτζινού, Διευθύντρια Διεθνών Σχέσεων, τηλ: 2310 539817 εσωτ. 206, fax: 2310 541491, email: k.tzitzinou@sbe.org.gr).