Η οικονομία μετά την Covid εποχή

Κατά κοινή ομολογία οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ κρίσιμοι σε σχέση ακριβώς με την προετοιμασία της χώρας μας σε δυο επίπεδα: αφενός να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα ή τη «νέα κανονικότητα» που θα διαμορφωθεί μετά τη λήξη της πανδημίας και αφετέρου στις δράσεις προσαρμογής που θα πρέπει να υλοποιηθούν για μην χάσουμε γι’ ακόμη μια φορά το τραίνο της παγκόσμιας ανάπτυξης. Απλώς πρέπει να σκεφθούμε ότι η «νέα πραγματικότητα» μας συμπεριλαμβάνει όλους: κυβέρνηση, επιχειρήσεις, τράπεζες και νοικοκυριά, με την έννοια ότι όλοι αυτοί είμαστε συμμέτοχοι και συνυπεύθυνοι για το καλό ή το κακό σενάριο της επόμενης ημέρας.

Επίσης, πρέπει να γίνει αντιληπτό απ’ όλους ότι η οικονομία μας δεν αντέχει για πολύ. Τα περιθώρια δεν είναι απεριόριστα. Γι’ αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση ότι η χώρα μας θα πρέπει να εργασθεί στην προοπτική παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και υψηλής ζήτησης.

Όμως η συγκεκριμένη στόχευση δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν δεν προσαρμόσουμε έγκαιρα το πλέγμα των πολιτικών μας για την ουσιαστική υποστήριξη της εγχώριας μεταποίησης. Η Κυβέρνηση έλαβε μια σπουδαία απόφαση τον Αύγουστο του 2020, κατανοώντας έγκαιρα το πρόβλημα, και γι’ αυτό δημιούργησε την «Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας», με βασική αποστολή τη διαμόρφωση συνεκτικής εθνικής στρατηγικής της βιομηχανίας. Προτείνω λοιπόν την άμεση ενεργοποίηση του πολύ σπουδαίου αυτού «εργαλείου» διαμόρφωσης της κατάλληλης βιομηχανικής πολιτικής για την πατρίδα μας, το οποίο με την εξαιρετική του σύνθεση έχει πραγματικά τη δυνατότητα να εισφέρει τα μέγιστα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την προσαρμογή της μεταποίησης και της βιομηχανίας στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο ακριβώς των πρωτοβουλιών που θα πρέπει να αναληφθούν για τη βιομηχανία είναι απόλυτα ενθαρρυντικό το εγγονός ότι η Κυβέρνηση εργάζεται εντατικά για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου, με σκοπό τη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος για τις επενδύσεις. Για να υλοποιηθούν επενδύσεις από τη βιομηχανία είναι αναγκαία η παροχή υψηλών ποσοστών επιχορήγησης, μιας και θεωρούμε αυτονόητη την κατά προτεραιότητα ύπαρξη άμεσων ενισχύσεων, και δευτερευόντως την παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και απαλλαγών. Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, προτείνουμε να διευρυνθεί κατά το δυνατόν ο κατάλογος των καθεστώτων ενίσχυσης και να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε παλαιά βιομηχανικά συγκροτήματα και εγκαταστάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν από νέους επενδυτές.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το νέο ΕΣΠΑ και το “Ταμείο Ανάκαμψης” μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην αναμόρφωση του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας και να οδηγήσουν στο εδώ και πολλά χρόνια βασικό ζητούμενο της περιφερειακής πολιτικής: στη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, ούτως ώστε να διαφυλαχθεί αρραγής ο κοινωνικός ιστός στην Ελληνική περιφέρεια.

Είμαστε σίγουροι ότι η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανάληψη και υλοποίηση της σπουδαίας αυτής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.