Η φορολόγηση των ιδίων κεφαλαίων δημιουργεί ισχυρό αντικίνητρο για τις επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Απαιτείται άμεση τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων

Η φορολόγηση των ιδίων κεφαλαίων δημιουργεί ισχυρό αντικίνητρο για τις επενδύσεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Απαιτείται άμεση τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων

Η Διοίκηση του ΣΒΒΕ με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Λόη Λαμπριανίδη, την Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017, πρότεινε, να προβλεφθεί τροποποιητική διάταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο η οποία να διευκρινίζει ότι η συμμετοχή των αδιανέμητων κερδών στα ίδια κεφάλαια, για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, δεν θεωρείται διανομή κερδών και δεν φορολογείται με 15%.

Αναλυτικά στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ αναφέρει:

«Με την επιστολή μας αυτή θα επιθυμούσαμε να σας προτείνουμε τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που κεφαλαιοποιούνται με σκοπό την πραγματοποίηση επενδύσεων μέσω του αναπτυξιακού νόμου, να εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου 15%. 

Όπως προβλέπουν τα άρθρα 62 και 64 του νέου ΚΦΕ (Ν.4172/2013) τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που διανέμονται στους μετόχους υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 15%. Με την ΠΟΛ 1042/2015 δόθηκε η ερμηνεία ότι «Στην έννοια της διανομής κερδών περιλαμβάνεται και η διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων …».

Έτσι, αντιμετωπίζονται φορολογικά με τον ίδιο τρόπο η διανομή και η κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες δεν χρησιμοποιούν ίδια κεφάλαια για επενδύσεις στον Αναπτυξιακό Νόμο και καταφεύγουν σε δανεισμό τον οποίο δεν χρειάζονται ή δεν επενδύουν καθόλου. Επακόλουθα, το κράτος δεν εισπράττει φόρο και τα ίδια κεφάλαια παραμένουν λιμνάζοντα.

Όμως, όταν τα κέρδη αυτά πρόκειται να κεφαλοποιηθούν για επενδυτικούς σκοπούς είναι αντιαναπτυξιακό να επιβάλλεται και εδώ ο φόρος διανομής του 15% διότι αυτόματα αφαιρεί, προκαταβολικά μάλιστα, 15% από την επένδυση.

Επομένως, προτείνεται, να προβλεφθεί τροποποιητική διάταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο που να διευκρινίζει ότι η συμμετοχή των αδιανέμητων κερδών στα ίδια κεφάλαια, για την ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο, δεν θεωρείται διανομή κερδών και δεν φορολογείται με 15%.

Μια τέτοια εξαίρεση θα δώσει κίνητρο σε πολλές εταιρείες που έχουν διαθέσιμα κεφάλαια να υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο και να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που θα αυξήσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη τους, κύρια ζητούμενα στη δύσκολη οικονομική κρίση που διανύουμε».

 

Θεσσαλονίκη, 2 Μαρτίου 2017