Η αξιοποίηση της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης

Έχουμε υποστηρίξει επανειλημμένα την επιτακτική ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Μια αλλαγή η οποία θα πρέπει να είναι πραγματική και όχι προσχηματική, και παράλληλα θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα και όχι αποσπασματικά. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) στο πλαίσιο της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, προτείνει να δώσουμε έμφαση στην περιφερειακή διάσταση. Είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη διατήρηση θέσεων εργασίας στις εκτός Αττικής περιοχές και για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Όμως, για να το επιτύχουμε αυτό, χρειάζεται να αξιοποιήσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και τα αντίστοιχα κονδύλια χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη, για τη χώρα μας έχει προταθεί να λάβει χρηματοδότηση ύψους περίπου 21 δις € για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, δηλαδή μετά το 2020. Το ποσό αυτό, το οποίο ας σημειωθεί είναι κατά περίπου 8% μεγαλύτερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο της τρέχουσας περιόδου, πρέπει κατά προτεραιότητα να κατευθυνθεί για την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων στην ελληνική περιφέρεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη εντοπίσει και κατανοήσει τις μεγάλες ανάγκες για επενδύσεις της Ελλάδας, γεγονός που θα συμβάλλει στην ευχερέστερη διοχέτευση των παραπάνω κονδυλίων, κατά προτεραιότητα, για την υλοποίηση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συνεπώς, για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, η μεγάλη πρόκληση από τώρα και στο εξής θα είναι η στρατηγική ανταπόκριση της χώρας μας, στις πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης από το 2020 και μετά. Είναι η μεγάλη ευκαιρία να προσαρμόσουμε, αξιοποιώντας καλές και κακές εμπειρίες από το παρελθόν, τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την περιφερειακή ανάπτυξη και να τις μετατρέψουμε σε εργαλείο ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης για την πατρίδα μας.

Υπογραμμίζουμε ότι η περιφερειακή εξειδίκευση και η κατανομή των διαφόρων «κονδυλίων» πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα με κριτήρια προσέγγισης των οποίων η επάρκεια και η κατεύθυνση προς το επιθυμητό αποτέλεσμα (άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων) είναι, κρινόμενη από το αποτέλεσμα, ανεπαρκής. Τα κριτήρια αυτά κατά βάση ήταν πληθυσμιακά, τα οποία οδηγούσαν σε διαπιστώσεις περιφερειακών υστερήσεων, σε προσέγγιση των διαφόρων προσδιοριστικών παραγόντων και τομέων της ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται στην απουσία συστηματικών καταγραφών και παρακολούθησης της εξέλιξης των διαφόρων μεγεθών που συνιστούν περιφερειακή ανταγωνιστικότητα, και κατ’ επέκταση ανυπαρξίας συστήματος, κοινά αποδεκτού από τα ενδιαφερόμενα κάθε φορά μέρη, για τη μέτρησή της.

Άλλωστε, οι περιφερειακές ανισότητες εντός της ΕΕ, κατά την περίοδο της κρίσης, έχουν διευρυνθεί. Η χρηματοδότηση της περιφερειακής σύγκλισης θα πρέπει να επανέλθει στις προτεραιότητες της ΕΕ. Ο ΣΒΕ προτείνει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν απολογισμός της συνεισφοράς της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης κατά την προηγούμενη δεκαετία, ούτως ώστε η νέα πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης να καταφέρει την ουσιαστική περιφερειακή σύγκλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε κάθε περίπτωση, σήμερα οι οικονομικές και κοινωνικές τάσεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, θέτουν τις προτεραιότητες: ενίσχυση καινοτομίας και εξωστρέφειας, αξιοποίηση της γνώσης, προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, ψηφιακός μετασχηματισμός, κλιματική αλλαγή, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική κλπ.

Είναι στο χέρι μας – γι’ ακόμη μια φορά… – η αξιοποίηση των σχετικών χρηματοδοτήσεων, έτσι ώστε αυτές να έχουν τη μέγιστη θετική επίπτωση στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.