Εργαλεία χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο

Εργαλεία χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ Χαριλάου – Θέρμης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δελτίο Συμμετοχής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30 – 10:00 Εγγραφές

10:00 – 10:30 Χαιρετισμοί
Υπ. Έρευνας και Καινοτομίας
Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
ΕΚΕΤΑ
ΣΒΒΕ – Δρ. Χρήστος Γεωργίου

10:30 – 11:00 Ορίζοντας 2020: Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια
έρευνα και ναυτιλία, βιοοικονομία,
κ. Δέσποινα Αδαμίδου, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

11:00 – 11:30 RIS3 & δράσεις ενίσχυσης Έρευνας και Καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – κος Αστέρης Χατζηπαραδείσης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

11:30 – 11:45 Διάλειμμα

11:45 – 12:15 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» -ΕΠΑνΕΚ κίνηση (2014-2020)
κ. Ελένη Κρητικού, Προϊσταμένη Μονάδας Α2, Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ

12:15 – 12:45 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020
κ. Αικατερίνη Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης,
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ομιλητής προς
επιβεβαίωση)

12:45 – 13:30 Χρηματοδοτικές ευκαιρίες από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ)
Κεντρικής Μακεδονίας
κ. Γεώργιος Κωστάρας, Μονάδα Α1 – Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος, Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας

13:30 – 14:00 Πάνελ ομιλητών – Ερωτήσεις / Συζήτηση

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

15:00 – 15:30 Τα εργαλεία SME Insrtument και Fast Track to Innovation του Ορίζοντα 2020
Δρ Γεώργιος Τζαμτζής, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020/SMEs, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

15:30 – 16:00 Ερευνητική Καινοτομία στον Αγροδιατροφικό τομέα – Νέες ιδέες για συνεργατικά
εγχειρήματα
Δρ. Αντώνης Μακρής, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών

16:00 – 16:15 Οι υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ
Δρ Απόστολος Δημητριάδης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

16:15 – 18:00 Ευκαιρίες δικτύωσης / ζύμωσης συνεργατικών έργων