Διεθνές συνέδριο  Green Your Mind!  Aqua & Terra

Διεθνές συνέδριο Green Your Mind! Aqua & Terra

Η εφαρμογή καινοτόμων μέσων και μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται με βάση τα νέα δεδομένα, καθώς και η πρόκληση της δημιουργίας βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε επιχειρήσεις και περιφέρειες αποτέλεσαν τα κύρια ζητήματα του διήμερου διεθνούς συνεδρίου  Green Your Mind!  Aqua & Terra που πραγματοποιήθηκε, τη Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το συνέδριο χαιρέτισαν ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, ο κ. Αναστάσιος Αποστολίδης, Αντιπρόεδρος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ο καθ. Αχιλλέας Ζαπράνης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Κατά την πρώτη ενότητα του συνεδρίου, την οποία συντόνισε ο Δρ. Χρήστος Γεωργίου, Διευθυντής Τεκμηρίωσης και Μελετών ΣΒΒΕ, παρουσιάστηκε η προσέγγιση του έργου Guarden* από τον κ. Κωνσταντίνο Στυλιαρά, Αναλυτή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, η οποία προωθεί την υιοθέτηση πρακτικών βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης σε των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στη βάση της κοινωνικής ευθύνης. Όπως ανέφερε ο κ. Στυλιαράς, η περιβαλλοντική διαχείριση και πιστοποίηση μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο της προσαρμογής του παραγωγικού συστήματος, η οποία δημιουργεί κοινά οφέλη για τις επιχειρήσεις  και την κοινωνία παρουσίασε ο καθ. Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τονίζοντας ότι βασική προϋπόθεση αποτελεί η διεύρυνση της οπτικής δημιουργίας προστιθέμενης αξίας πέραν του στενού οικονομικού οφέλους προς στην κοινωνική ανταποδοτικότητα. Ο κ. Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδος, τόνισε ότι το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κρίνεται ανεπαρκές και δημιουργεί σημαντικά προσκόμματα στην επιχειρηματικότητα, ιδίως στο θέμα λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών σε επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα (πρώτης και δεύτερης μεταποίησης).

Ανοίγοντας την δεύτερη ενότητα του Συνεδρίου, ο Δρ. Ευάγγελος Βέργος, Αναπληρωτής Διευθυντής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Συμβουλευτικής της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής-Perrotis College, τόνισε  ότι για να αξιοποιήσουμε τα σύγχρονα μέσα καλλιεργητικών μεθόδων και περιβαλλοντικής διαχείρισης, πρέπει οι επιχειρήσεις του αγροαδιατροφικού τομέα  να καταστούν «Φροντιστές της γης». Ο Δρ. Χρήστος Καρυδάς και Δρ. Αβραάμ Μαυρίδης παρουσίασαν καινοτόμες εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Καρυδάς ανέπτυξε το πλαίσιο των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, ενώ ο Δρ. Μαυρίδης παρουσίασε το καινοτόμο μοντέλο της Βιολογικής Γεωργίας Ακριβείας. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν δύο εφαρμογές πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης σε βιομηχανικές μονάδες. Ο κ. Χρήστος Μουρτζιόπουλος, ∆ιευθυντής ∆ιασφάλισης Ποιότητας, Μπάρµπα Στάθης Α.Β.Ε.Ε.,  παρουσίασε τις πρακτικές διαχείρισης για την προστασία εδάφους και υδάτων που εφαρμόζει η εταιρία, οι οποίες ξεκινάνε από την ολοκληρωμένη αγροτική διαχείριση και τη  συμβολαιακή γεωργία μέχρι την ολοκλήρωση του τελικού προϊόντος. Ο κ. Χρήστος Δημτσούδης, Μηχανικός Ζυθοποίησης και Τεχνολογίας Ποτών T.U.M., παρουσίασε την εφαρμογή συστημάτων γεωργικής παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον στη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας αυτής παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές και επιχειρηματικές εφαρμογές περιβαλλοντικής διαχείρισης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Κατά την Τρίτη ενότητα του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν οι βασικοί παράγοντες που προσδιορίζουν το θεσμικό πλαίσιο του αγροδιατροφικού τομέα. Ο κ. Δημήτρης Μπαρδακίδης, Συνεργάτης της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και Μέλος του δικτύου “Ομάδα Ευρώπη” (TEAM EUROPE), παρουσίασε την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική εστιάζοντας στο πως θέτει την προστασία του περιβάλλοντος ως προϋπόθεση. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Μπαρδακίδης, η νέα ΚΑΠ  προωθεί την αειφορία, δηλαδή ανάπτυξη που στόχο της έχει να καλύψει τις σημερινές ανάγκες χωρίς όμως να διακινδυνεύει τη δυνατότητα των επόμενων γενεών να καλύψουν τις δικές τους.

Η Δρ Αγγελική Αντωνίου Καθηγήτρια Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, παρουσίασε το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την πράσινη επιχειρηματικότητα, σημειώνοντας ότι υπάρχει έλλειμα εφαρμογής στην Ελλάδα, αλλά και δίνοντας προτάσεις για τη βελτίωσή του.

Η Δρ. Μαρίνα Τσαλκατίδου, Χημικός Μηχανικός, παρουσίασε πρακτικές προσεγγίσεις και εφαρμογές για τη πρόληψη και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών στην Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια η κα. Αναστασία Σαββάκη, Διευθύντρια Εμπορικής Διαχείρισης της εταιρίας Βιοστερεά ΕΠΕ, παρουσίασε τη δραστηριότητα της εταιρίας. Συγκεκριμένα η δραστηριότητα της Βιοστερεά ΕΠΕ παρουσιάζει τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας σε νέα πεδία, όπως η ορθολογική διαχείριση αποβλήτων  και βιομάζας με γνώμωνα την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ολοκληρώνοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε Συζήτηση-διαβούλευση στρογγυλής τράπεζας στοχεύοντας στη διαμόρφωσης προτάσεων βελτίωσης ή/και τροποποίησης υφισταμένων πρακτικών και πολιτικών που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ανήκουν στον αγροδιατροφικό τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Θεφάνης Παπάς, Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε τις  προτάσεις πολιτικής σε περιφερειακό επίπεδο ως το 2020, περιγράφοντας το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα της περιφέρειας. Τις δυνατότητες διεθνούς συνεργασίας μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020 στο πεδίο της ο κ. Απόστολος Δημητριάδης του Δικτύου ΠΡΑΞΙΣ HELP-FORWARD, που αποτελεί Εθνικό Σημείο Επαφής του Προγράμματος Ορίζοντας 2020. Η κα. Κατερίνα Ρουμελιώτη, Επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, παρουσίασε τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το νερό και το έδαφος, και περιέγραψε τις δυνατότητες πληροφόρησης πολιτών και επιχειρήσεων μέσω των Ευρωπαϊκών δικτύων για το σκοπό αυτό.

Το Συνέδριο διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, η Αμερικανική Γεωργική Σχολή, και φορέας υποδοχής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct και η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Συνέδριο υποστηρίζει η Έδρα Jean Monnet του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το Συνέδριο Green Your Mind! Aqua & Terra πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GuardEn*. Το έργο GuardEn βασίζεται και ενσωματώνει σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζονται σε αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, εστιάζοντας στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των επιχειρήσεων, στην ανάπτυξη συνεργασιών (τυπικών και άτυπων), και στην «ανάπτυξη δυναμικού» σε τοπικό επίπεδο σε σχέση με το σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος. Στο έργο συμμετέχουν 15 φορείς από 8 χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.guarden.eu.

Θεσσαλονίκη, 1 Δεκεμβρίου 2014

*Το έργο GuardEn – Guardians of Environment Framework: An Integrated Approach of Strategies for Prevention of Soil Pollution and Rehabilitation of Harmed Territories», το οποίο συγχρηµατοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος «Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης»