Χρηματοδοτήσεις 1,5 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στις μικρομεσαίες το 2018

Χρηματοδοτήσεις 1,5 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στις μικρομεσαίες το 2018

Χρηματοδοτήσεις 1,5 δισ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς στις μικρομεσαίες το 2018 

Η ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, ως κεντρικού μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας, αποτελεί για την Τράπεζα Πειραιώς μείζονα προτεραιότητα που αποτυπώνεται στο στρατηγικό σχέδιο «Agenda 2020». Για το 2018, η Πειραιώς προβλέπει ρυθμό πιστωτικής επέκτασης 1% για την τράπεζα, με τη χορήγηση νέων δανείων προς επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.  Το 2017 οι νέες χρηματοδοτήσεις προς αυτές ανήλθαν σε €1 δισ. ενώ το 2018 θα φθάσουν τα €1,5 δισ. Στόχος, η ετήσια αύξηση των χρηματοδοτήσεων να φθάσει στο τέλος του 2020, τα €5 δισ. ετησίως.

Στο πλαίσιο αυτό η Τράπεζα έχει αναπτύξει συνεργασίες με όλους τους Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς, για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τις επιχειρήσεις.  Σημειώνεται ότι περίπου 120 δισ. ευρώ είναι διαθέσιμα για τις ελληνικές επιχειρήσεις για τα επόμενα χρόνια, μέσω ευρωπαϊκών, εθνικών και επιδοτούμενων προγραμμάτων.

Πρόσφατα η Πειραιώς συμφώνησε με την  Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) την έκδοση καλυμμένου ομολόγου  για χρηματοδότηση επενδύσεων €700 εκατ., 1.000 μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, η Πειραιώς προσφέρει τα ακόλουθα:

ΕΙΒ – Loan for SMEs & MidCaps

Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (έως 3.000 άτομα) με ευνοϊκή τιμολόγηση και πόρους της ΕΤΕπ. Συνολικό ποσό προγράμματος €190 εκατ.

IfG – Institution for Growth

Συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IfG) και την Γερμανική Επενδυτική Τράπεζα (KfW) για χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για κεφάλαιο κίνησης ή/ και επενδυτικό δάνειο. Συνολικό ποσό προγράμματος €100 εκατ.

ΕΤΕΑΝ – Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Συνεργασία με την ΕΤΕΑΝ για την παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, με ευνοϊκή τιμολόγηση. Η δράση προβλέπει συνολικές χρηματοδοτήσεις €384 εκ.

Trade Finance Facility

Προγράμματα διευκόλυνσης της πρόσβασης επιχειρήσεων στο εξωτερικό σε συνεργασία με την ΕΤΕπ και την EBRD.

ΟΑΕΠ  Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια»

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης με προνομιακό επιτόκιο στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που είναι ασφαλισμένες στο  πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» του ΟΑΕΠ.

EIF – COSME Loan Guarantee Facility

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Τράπεζα συμμετέχει στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» που έχει στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (κύκλος εργασιών μέχρι €2,5 εκ.), με εγγύηση για το 50% του δανείου, προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις. Συνολικό ύψος συμφωνίας € 170 εκατ.

EIF – InnovFin SME Guarantee Facility

Η Τράπεζα σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων συμμετέχει στο «Innovfin» παρέχοντας σε καινοτόμες επιχειρήσεις εγγύηση για το 50% του δανείου για επενδύσεις. Συνολικό ύψος συμφωνίας €100 εκατ.

Πειραιώς Επιχειρείν  360°

Ολοκληρωμένη υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στις δράσεις ΕΣΠΑ 2014-2020. Το πρόγραμμα καλύπτει τις ανάγκες από την αρχή της επένδυσης μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Αναπτυξιακός Νόμος Ν. 4399/2016

Ολοκληρωμένη υποστήριξη για επενδύσεις που θα υποβληθούν και θα ενταχθούν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, από την αρχική ενημέρωση ως την τελική καταβολή της ενίσχυσης.

Επιχειρώντας «Πράσινα»

Η Τράπεζα προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που άπτονται της «πράσινης» επιχειρηματικότητας και αφορούν σε έργα:

  • Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά, υδροηλεκτρικά, γεωθερμία, ηλιοθερμικά, βιομάζα, φωτοβολταικά)
  • Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Διαχείριση αποβλήτων και νερού
  • Βιολογική και υπεύθυνη γεωργία
  • Οικοτουρισμό – αγροτουρισμό

360οFunding.gr

Πρόκειται για  πρωτοποριακό portal που προσφέρει δωρεάν έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για χρηματοδοτικές ευκαιρίες, από δράσεις του ΕΣΠΑ, τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις αγροτικές επιδοτήσεις, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κ.ά.