Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011

Αξιοποίηση κινήτρου φορολογικής απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011

Ο ΣΒΕ, τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα, τη Γενική Γραμματέα Ιδιωτικών Επενδύσεων,  κα Βίκυ Λοϊζου και τον  Γενικό Διευθυντή Ιδιωτικών Επενδύσεων, κ. Παναγιώτη Λαμπρινό, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα.

Στην επιστολή ο ΣΒΕ επισημαίνει τον κίνδυνο, επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στα καθεστώτα ενισχύσεων των ν. 4399/2016 και 3908/2011 να μην μπορέσουν να επωφεληθούν της φορολογικής απαλλαγής για τη χρήση του 2023, την οποία δικαιούνται, λόγω καθυστερήσεων στην έκδοση αποφάσεων πιστοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για επιχειρήσεις οι οποίες, εντός του 2023, έχουν ολοκληρώσει το 50%, το 65% ή ακόμη και το 100% επενδύσεων στους παραπάνω νόμους, έχουν υποβάλει αιτήσεις ελέγχου και σε πολλές περιπτώσεις έχουν ολοκληρωθεί και οι εκθέσεις ελέγχου από τους Ορκωτούς ελεγκτές, όπως ορίζει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και έχουν ουσιαστικά θεμελιώσει το δικαίωμα χρήσης της αντίστοιχης φοροαπαλλαγής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες όμως, καθυστερούν να εκδώσουν τις αντίστοιχες αποφάσεις πιστοποίησης, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής από τις επιχειρήσεις για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2023.

Οι λόγοι καθυστέρησης των υπηρεσιών στην έκδοση αποφάσεων πιστοποίησης ελέγχων οφείλονται, είτε στην έλλειψη προσωπικού, είτε σε εξαντλητικούς επανελέγχους των παραστατικών, τα οποία έχουν ήδη ελέγξει οι ορκωτοί ελεγκτές, οι οποίοι ουσιαστικά έχουν εξουσιοδοτηθεί για πλήρη και διεξοδικό έλεγχο, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του αναπτυξιακού νόμου και τους αντίστοιχους οδηγούς ελέγχου.

Για τους παραπάνω λόγους ο ΣΒΕ ζήτησε  την εφαρμογή της παρακάτω παραμέτρου:

Επιχειρήσεις των οποίων επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στους ν. 3908/2011 (Α΄ 8) και 4399/2016 (Α΄ 117) και έχουν υποβάλει αίτηση για την πιστοποίηση ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) ή εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του επενδυτικού έργου ή για την ολοκλήρωση των επενδύσεών τους (100%), μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, δικαιούνται τη χρήση της ωφέλειας κινήτρου φορολογικής απαλλαγής, κατ’ εξαίρεση, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2023, εφόσον η απόφαση πιστοποίησης εκδοθεί έως την ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων εισοδήματος φορολογικού έτους 2023.

Σημειώνεται ότι, αντίστοιχα είχε άλλωστε εφαρμοστεί η χρήση φορολογικής απαλλαγής και κατά το προηγούμενο έτος, σε συνέχεια του νόμου υπ’ αριθμ. 5039 / 2023 (ΦΕΚ A’ 83 / 03.04.2023 «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις»), και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5.

Τέλος ο ΣΒΕ επεσήμανε ότι, με την καθυστέρηση που παρατηρείται, υπάρχει βέβαιος κίνδυνος οι επιχειρήσεις να μην επωφεληθούν την φορολογική απαλλαγή για την χρήση του 2023 που άλλωστε δικαιούνται.