2021: έτος ανάκαμψης για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση

Το 2021 αναμένουμε να είναι η χρονιά που επιτέλους θα μετριασθεί το πρόβλημα της πανδημίας και θα μπορέσει να «γυρίσει» η οικονομία μας σε ρυθμούς ανάπτυξης από το Β’ εξάμηνο του έτους και μετά. Όμως, το πολυπόθητο «γύρισμα» της οικονομίας σε αναπτυξιακούς ρυθμούς το 2021 προφανώς θα γίνει σταδιακά. Τούτο διότι θα πρέπει να αποκατασταθεί η κοινωνική συνοχή, πράγμα που συνεπάγεται μείωση της ανεργίας και διασφάλιση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί το γεγονός ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό είναι πλέον στη διάθεσή μας, άρα για μας έχει ξεκινήσει η «αντίστροφη μέτρηση» για την επανεκκίνηση της οικονομίας και την επούλωση των πληγών που άφησε η πανδημία.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η επαναφορά στην κανονικότητα θα συμβεί, μιας και οι μέχρι σήμερα αναληφθείσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της οικονομίας είναι εξαιρετικά θετικές. Θεωρούμε ότι υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για τη στρατηγική ανταπόκριση της ελληνικής οικονομίας και την πραγματική της προσαρμογή στις αλλαγές που έχουν επέλθει στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων παγκοσμίως μετά την έναρξη της πανδημίας. Με τη βοήθεια των φορέων που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα στη χώρα, είναι δυνατόν το σχέδιο αυτό να έχει ακόμη περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο περιεχόμενο, με μετρήσιμες θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος ως εκπρόσωπος της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης που έχει έδρα την Ελληνική περιφέρεια, υποστηρίζει ότι η αναπτυξιακή κατεύθυνση της χώρας την επόμενη τετραετία θα πρέπει να έχει δυο στοχεύσεις:

  1. Την ουσιαστική επανεκτίμηση της αναπτυξιακής συνεισφοράς της βιομηχανίας και της μεταποίησης στη χώρα, και την επαναφορά της στην πρώτη θέση της επιχειρηματικής υποστήριξης τα επόμενα χρόνια, και,
  2. Τη θεσμοθέτηση των κατάλληλων πολιτικών για τη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, που θα διαφυλάξουν τον κοινωνικό ιστό στην Ελληνική περιφέρεια και θα δημιουργήσουν σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλλουν τα κονδύλια του «Ταμείου Ανάκαμψης.» Με έναν μέσον όρο περίπου 3,2 δις € τα οποία θα διοχετευθούν στην Ελληνική οικονομία μέσω του «Ταμείου Ανάκαμψης» από το 2021 έως και το 2025, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας μπορεί να ελπίζει στην «επαναβιομηχάνιση» μέσω της υλοποίησης παραγωγικών επενδύσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την κατά προτεραιότητα χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων και ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα συγκεκριμένα κονδύλια μπορούν πράγματι να εξασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα την επόμενη δεκαετία. Χρειάζεται όμως σχέδιο, ξεκάθαρες δομές διακυβέρνησης, σαφή και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά, πάνω απ’ όλα απαιτείται να επιλεγούν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα κληθούν να διαχειριστούν τα συγκεκριμένα κονδύλια, αποφεύγοντας την επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.