ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2023/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185588)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2023/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185588)

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2023/ΣΒΕ

Προϋπολογισμός: €11.574.220,00 (υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση αντιστοιχεί στα Υποέργα 1 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Οριζόντια Δράση», 2 «Ενέργειες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Διαδρομή Νο1», 3 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Διαδρομή Νο2», 4 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Διαδρομή Νο3» και 5 «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Διαδρομή Νο4» της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου» με MIS 5173952, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2.4268/19 /09/2022(ΑΔΑ ΩΣ7Ζ46ΜΤΛΚ-ΔΤ2) της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από – εθνικούς πόρους του ΠΑΝ.

Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι μία ολοκληρωμένη προσπάθεια παρέμβασης μέσω της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης με πιστοποίηση, προώθησης στην απασχόληση, προώθησης στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (“on the job training”), καθώς και προώθησης στην Αυτοαπασχόληση σε 4.157 νέους, ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων).

Περιγραφή:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την υλοποίηση της Πράξης απευθύνεται σε 4.157 ωφελούμενους νέους ηλικίας 18-29 ετών, που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι (συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων) που επιθυμούν την ενίσχυση και επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, και την άμεση ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας για να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες εξειδίκευσης που δημιουργούν οι νέες τεχνολογικές και παραγωγικές εξελίξεις σε δυναμικά πεδία των τομέων των ψηφιακών επαγγελμάτων, της ενέργειας και των τεχνικών επαγγελμάτων, και η επαγγελματική τους ένταξη στην απασχόληση – αυτοαπασχόλησης. Η στόχευση των δράσεων αφορά τρεις τομείς: ψηφιακά επαγγέλματα, ενέργεια, τεχνικά επαγγέλματα.

Η Πράξη περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις – ενέργειες που θα υλοποιηθούν σε δύο στάδια:

Στάδιο Α’ : Παροχή υπηρεσιών Επαγγελματικής Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού. Παροχή υπηρεσιών «οριζόντιας» θεωρητικής κατάρτισης (αφορά στην απόκτηση softskills). Πιστοποίηση των ωφελούμενων.

Στάδιο Β’ :Επιλογή της κατάλληλης «διαδρομής» για κάθε ωφελούμενο της Δράσης, ανάμεσα σε τέσσερις «διαδρομές»:Διαδρομή Νο1 – Εξειδικευμένη Επαγγελματική Κατάρτιση: περιλαμβάνει Ενέργειες παρακολούθησης προγράμματος εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Διαδρομή Νο2 – Προώθηση στην Απασχόληση: περιλαμβάνει Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης και παρακολούθησης ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης, με στόχο την υποστήριξη της προώθησης των ωφελούμενων στην Απασχόληση, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Θ.Ε.) που υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Επίσης, περιλαμβάνει και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Διαδρομή Νο3 – Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training): περιλαμβάνει Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης και παρακολούθησης ολιγόωρου προγράμματος κατάρτισης, με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων σε Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή σε φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα για την πραγματοποίηση on the job training και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Επίσης, περιλαμβάνει και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων. Διαδρομή Νο4 – Προώθηση στην Αυτό-Απασχόληση: περιλαμβάνει Ενέργειες mentoring και παρακολούθησης προγράμματος κατάρτισης με στόχο την προώθηση των ωφελούμενων στην Αυτο – Απασχόληση στο πλαίσιο των υλοποιούμενων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα Ν.Ε.Ε.) που υλοποιεί η ΔΥΠΑ. Επίσης, περιλαμβάνει και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από  την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (231.484,40 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την Μ. Δευτέρα και ώρα 13:05, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής ορίζεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 24/2/2023.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbe.org.gr).

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα,

ΑΘΗΝΑ 11257 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 213-2124700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr

Φαξ: +30 213-2124777

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539682, και e-mail georgiou@sbe.org.gr (Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου).

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ
Λουκία Σαράντη

 

Τεύχος Διακήρυξης 

Διευκρινίσεις επί του τεύχους διακήρυξης