Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας

Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου “A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness: SMecoMP” του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’ σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε Εργαστήρια Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικότητας.

Οι παρακάτω αποτελούν ενδεικτικές θεματικές ενότητες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται στο τελικό πρόγραμμα εργασιών:

  • Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ανάπτυξης Νέων Διαδικασιών – Προϊόντων
  • Σχεδιασμός Νέων Περιβαλλοντικά Καινοτόμων Προϊόντων – Διαδικασιών – Σχεδιαστικά Κριτήρια
  • Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001, EMAS), Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA), Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη (CSR)
  • Περιβαλλοντική Λογιστική και Χρηματοοικονομική στο επίπεδο της επιχείρησης
  • Στρατηγική τοποθέτηση των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη μακροχρόνιες τάσεις και τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Ανάλυση Κόστους Οφέλους – Ενεργειακά Οικονομικά.
  • Κυκλική Οικονομία – Καλές Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης
  • Προώθηση (Marketing) Καινοτόμων Προϊόντων και Διαδικασιών – Διαδικτυακό Marketing
  • Μοντέλο για τη δημιουργία περιβαλλοντικά καινοτόμων επιχειρήσεων