Ελάτε μαζί μας

Ο «Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΣΒΕ) με 100 και πλέον χρόνια συνδικαλιστικής δράσης και εκπροσώπησης της βιομηχανίας, αποτελεί σήμερα έναν από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) που λαμβάνουν μέρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμμετέχοντας με την ιδιότητά του αυτή στον κοινωνικό διάλογο.

Ο ΣΒΕ ως εθνικός κοινωνικός εταίρος, έχει θέσει ως βασικό στόχο της καθημερινής του λειτουργίας την έμπρακτη και αποτελεσματική εκπροσώπηση των επιχειρήσεων – μελών του, αλλά και της βιομηχανίας γενικότερα, στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Ο ΣΒΕ από το 1915 μέχρι σήμερα διέγραψε μια πορεία διεκδικήσεων όχι μόνο για την ανάπτυξη της βιομηχανίας, αλλά και γενικότερα για την οικονομική κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της χώρας.

Το σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος περιλαμβάνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, με στόχο:

 • Τη μελέτη, προστασία και προαγωγή των ηθικών, οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του,

 • Τη μέριμνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας,

 • Τη συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας μας,

 • Την προβολή του θεσμού της ιδιωτικής επιχείρησης μέσα στο πλαίσιο μιας ελεύθερης και αναπτυσσόμενης κοινωνίας και οικονομίας,

 • Την προάσπιση των συμφερόντων των μελών του Συνδέσμου με προσφυγή στις αρχές της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας και

 • Την προώθηση με κάθε πρόσφορο μέσο της βιομηχανίας στην Ελλάδα και τον κόσμο

Η υλοποίηση των στόχων του Συνδέσμου επιτυγχάνεται με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του μέσα από:

 • Την αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας όλων των μελών του στη διαμόρφωση των θέσεων και στην τεκμηρίωση των προτάσεων του προς την Πολιτεία,

 • Την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για αλλαγές τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές περιβάλλον, με προσωπική εξυπηρέτηση, έντυπη πληροφόρηση (Διμηνιαίο Δελτίο ΣΒΕ, Ενημερωτικές Εγκυκλίους), Ηλεκτρονική πληροφόρηση ( www.sbe.org.gr , www.enterprise-hellas.gr ), Επιστημονικές Ομάδες Εργασίας (για τρέχοντα επιχειρηματικά θέματα), Διαπραγματεύσεις σε Εργασιακά θέματα, Νομική Πληροφόρηση & Συμβουλές, Ημερίδες-Συνέδρια, Επιχειρηματικές Αποστολές, Μελέτες που έχει εκπονήσει ο ΣΒΕ.

 • Την εκπροσώπηση των συλλογικών συμφερόντων των μελών του, που αποβλέπουν στην αποτελεσματικότερη παρέμβασή του για τη βελτίωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της χώρας μας.

Επιπλέον ο ΣΒΕ ιδρύει και συμμετέχει ως εταίρος σε αναπτυξιακούς φορείς και συμπράξεις όπως: Enterprise Europe Network – HellasΔίκτυο ΠΡΑΞΗ, ΚΕΠΑΔίκτυο Βιολογικών Προϊόντων, ΦΑΟΣ Θεσσαλονίκης.

Σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες (μελέτες, επιστημονικές ημερίδες, Συνέδρια κλπ) για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την οποία θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Υποστηρίζει όλους τους υφιστάμενους μηχανισμούς ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και προαγωγής της καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα.

Συστηματικά παρακολουθεί τη δραστηριότητα της βιομηχανίας, και κάθε συναφούς επιχειρηματικής δράσης στην Ελλάδα, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις Βαλκανικές, στις Μεσογειακές και Παρευξείνιες χώρες και γενικότερα σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, με τη συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων, με την εκπόνηση μελετών κ.λ.π.,

Τέλος συνεργάζεται με τα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας, την Ελληνική Κυβέρνηση και τους εκπροσώπους των Κομμάτων, με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων χωρών, για την προαγωγή, ενίσχυση και ανάπτυξη της Ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας γενικότερα.

Συμμετέχει στις διάφορες οργανώσεις, όργανα, επιτροπές, αναπτυξιακούς φορείς, συνέδρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Βαλκανικών, Μεσογειακών, Παρευξείνιων και άλλων χωρών, καθώς και κάθε άλλης διεθνούς οργάνωσης που έχει επιδιώξεις παρεμφερείς με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Λαμβάνει μέρος σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Απευθυνόμαστε σε εσάς!

 • Που εργάζεστε καθημερινά για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησής σας
 • Που αισθάνεστε απομονωμένοι από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων
 • Που επιθυμείτε να έχετε άποψη στη διαμόρφωση του οικονομικού περιβάλλοντος
 • Που αναζητάτε συνεργασία και συμμετοχή στις διεθνείς οικονομικές προκλήσεις
 • Που αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη γραφειοκρατία και τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, περισσότερες από 2000 επιχειρήσεις ακολουθούν μαζί μας μια πορεία προβολής και διεκδίκησης των συμφερόντων τους.

Σας καλούμε να ενώσετε τη δική σας φωνή με αυτές για ισχυροποίηση του παρεμβατικού χαρακτήρα του Συνδέσμου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του