ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27  έως 31 του Καταστατικού του, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 24η Ιουνίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στο ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω :

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  1. Ανάγνωση εκθέσεως πεπραγμένων της διοικήσεως του έτους 2018.
  2. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού του λήξαντος έτους 2018.
  3. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 2018.
  4. Ανάγνωση προϋπολογισμού του έτους 2019.
  5. Έλεγχος πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού εκ μέρους των μελών.
  6. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων της διοικήσεως, του οικονομικού απολογισμού 2018 και του προϋπολογισμού 2019.
  7. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη, 3 Ιουνίου 2019

Αθανάσιος Σαββάκης
Πρόεδρος