ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27  έως 31 του Καταστατικού του, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για την 23η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 στο ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη), με τα παρακάτω :

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 

  1. Ανάγνωση εκθέσεως πεπραγμένων της διοικήσεως του έτους 2021.
  2. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού του λήξαντος έτους 2021.
  3. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 2021.
  4. Ανάγνωση προϋπολογισμού του έτους 2022.
  5. Έλεγχος πεπραγμένων οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού εκ μέρους των μελών.
  6. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των πεπραγμένων της διοικήσεως, του οικονομικού απολογισμού 2021 και του προϋπολογισμού 2022.
  7. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
  9. Εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.

 

Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Αθανάσιος Σαββάκης

Πρόεδρος