Πρόσκληση υποβολής προσφορών (αριθ. 3/2016/ΣΒΒΕ-31.03.2016)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών (αριθ. 3/2016/ΣΒΒΕ-31.03.2016)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο οποίος συμμετέχει στην ένωση φορέων με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE “2η ευκαιρία”, ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση υποβολής γραπτών σφραγισμένων προσφορών σε Ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων που θα αναλάβουν έργο με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων», στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores), που έχουν εγκριθεί με τη με αριθμ. 2014/879/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στην ενίσχυση 1.311 ωφελούμενων ατόμων κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, ως εξής:

  1. 761 απολυμένων ατόμων της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στη χώρα και
  2. 550 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, στο εξής καλουμένων NEETs (Not in Employment, Education, Training), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Ο προϋπολογισμός που βαρύνει το εν λόγω έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, κατά 60% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διαθέσιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των Τριάντα δυο Χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (32.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α. Ο μέγιστος αριθμός των υπό εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικών Σχεδίων ανέρχεται σε 65 εξατομικευμένα Επιχειρηματικά Σχέδια. Η δαπάνη ανά Μελέτη Σκοπιμότητας – Επιχειρηματικό Σχέδιο ανέρχεται μέχρι του ποσού των Πεντακοσίων Ευρώ (500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση, έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγοράς εργασίας, της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και ειδικευμένων ικανοτήτων περί νομικών ή οικονομικών ή λογιστικών θεμάτων. Οι υποψήφιοι πρέπει να εκπληρώνουν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω τυπικές απαιτήσεις:

  1. Να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (επιτηδευματίες)
  2. Να είναι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θετικών ή Οικονομικών – Λογιστικών ή Νομικών ή λοιπών Κοινωνικών Επιστημών
  3. Να έχουν εμπειρία ως Επαγγελματίες της Αγοράς Εργασίας και της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κριτήρια επιλογής.

και να πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  πρόσκληση υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι την 18/04/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, Υπόψη: κ. Χρήστου Ε. Γεωργίου.

Αρμόδιο στέλεχος για πληροφορίες: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, Τηλ. 2310539817, εσωτ. 204 – Fax 2310541933, e-mail: georgiou@sbe.org.gr

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμο εδώ.