ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Καλούνται τα Μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 31 του Καταστατικού, σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση για την 29η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο The MET, Θεσσαλονίκης, με τα παρακάτω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

 1. Ανάγνωση εκθέσεως πεπραγμένων της διοικήσεως του έτους 2022.
 2. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού του λήξαντος έτους 2022.
 3. Ανάγνωση εκθέσεως Εξελεγκτικής Επιτροπής επί της οικονομικής διαχειρίσεως του έτους 2022.
 4. Ανάγνωση προϋπολογισμού του έτους 2023.
 5. Παρατηρήσεις μελών επί του οικονομικού απολογισμού και προϋπολογισμού.
 6. Συζήτηση – Διάλογος.
 7. Μυστική ψηφοφορία:
  • Για την έγκριση των πεπραγμένων της διοικήσεως 2022, του οικονομικού απολογισμού 2022 και του προϋπολογισμού 2023.
  • Για την έγκριση της εκθέσεως της Εξελεγκτικής Επιτροπής 2022.

Θεσσαλονίκη, 31 Αυγούστου 2023

Λουκία Σαράντη
Πρόεδρος