Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. και Άνεργων Νέων ηλικίας 15-29 ετών

Πρόσκληση για συμμετοχή σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής Πρώην Εργαζομένων της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε. και Άνεργων Νέων ηλικίας 15-29 ετών

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ-ΕΚΤ), του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Αρχή Διαχείρισης για την υλοποίηση ενεργειών στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2014-2020, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 5.20863/5.15966/31-07-2015 Β’ Ανοικτής Πρόσκλησης και με την υπ’ αριθ. 6.2332/5.2068/26-02-2016 Υπουργική Απόφαση εκχώρησε μέρος των αρμοδιοτήτων της για την υλοποίηση ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας του ως Έργου με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores «Υλοποίηση ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020» στην Ένωση Φορέων «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SPRIDER STORES Α.Ε. ‘2η ΕΥΚΑΙΡΙΑ’» με συμμετέχοντες φορείς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ), το ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ).

Σκοπός της Ένωσης είναι η παροχή άμεσης, πολύπλευρης και ολοκληρωμένης επαγγελματικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και η προώθηση στην απασχόληση ή/και την επιχειρηματικότητα 761 απολυμένων ατόμων της εταιρείας Sprider Stores A.E., η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, καθώς και 550 νέων κάτω των 30 ετών οι οποίοι βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Οι ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας θα υλοποιηθούν στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της Ελλάδας, στις οποίες λειτουργούσαν καταστήματα της εταιρείας Sprider Stores A.E. και είναι επιδοτούμενες.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Κινητικότητας, η Ένωση Φορέων προσκαλεί (α) πρώην εργαζόμενους της εταιρείας Sprider Stores Α.Ε., και (β) άνεργους νέους ηλικίας 15-29 ετών που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης (NEETs), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή στις δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης του παραπάνω έργου με κωδικό EGF/2014/009 EL/Sprider Stores.

Περισσότερες πληροφορίες, όπως τις αναλυτικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:

www.sciegf.eu

Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2016