Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (αρ: 2/2016/ΣΒΒΕ -30.03.2016)

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού (αρ: 2/2016/ΣΒΒΕ -30.03.2016)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ο οποίος συμμετέχει στην ένωση φορέων με την επωνυμία «Πρωτοβουλία για την επανένταξη απολυμένων της εταιρείας SPRIDER STORES AE “2η ευκαιρία”, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό σε Ευρώ με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Σύνταξη 65 χρηματοοικονομικών σχεδίων 5ετους διάρκειας και πλάνου προτεινομένης χρηματοδότησης» τα οποία θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση των εκάστοτε επιχειρηματικών σχεδίων / μελετών σκοπιμότητας στο πλαίσιο υλοποίησης ενεργειών που αφορούν τις απολύσεις στην Εταιρεία SPRIDER STORES Α.Ε. και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020 (ΚΩΔ.: EGF/2014/009 EL/Sprider Stores) που έχουν εγκριθεί με τη με αριθμ. 2014/879/ΕΕ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014 για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, στο πλαίσιο εξατομικευμένων υπηρεσιών που αφορούν στην ενίσχυση 1311 ωφελούμενων ατόμων κατ’ ανώτατο επιτρεπτό όριο, ως εξής:

  1. 761 απολυμένων ατόμων της Εταιρείας «SPRIDER STORES Α.Ε.», η οποία έχει τερματίσει τη δραστηριότητά της στη χώρα και
  2. 550 Νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, στο εξής καλουμένων NEETs (Not in Employment, Education, Training), οι οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών (15-29 ετών) που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης και είναι οικονομικά μη ενεργοί ή άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι, είτε είναι εγγεγραμμένοι ως αναζητούντες εργασία είτε όχι.

Ο προϋπολογισμός που βαρύνει το εν λόγω έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση περιόδου 2014-2020, κατά 60% από Κοινοτικούς πόρους και κατά 40% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διαθέσιμη προϋπολογισθείσα δαπάνη για την υλοποίηση του εν λόγω έργου ανέρχεται μέχρι του ποσού των Τριάντα δυο Χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (32.500,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου Φ.Π.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν: α) Νομικά πρόσωπα, β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) Συνεταιρισμοί, και δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 14/04/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στην έδρα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), Πλατεία Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος, Υπόψη: κ. Χρήστου Ε. Γεωργίου.

Αρμόδιο στέλεχος για πληροφορίες: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου, Τηλ. 2310539817, εσωτ. 204 – Fax 2310541933, e-mail: georgiou@sbe.org.gr

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.