Περίληψη διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

Περίληψη διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ”

(Αριθ. Διακήρυξης: 2/2018/ΣΒΒΕ – Αύξων αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 62738)

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 2/ 2018/ ΣΒΒΕ

Προϋπολογισμός: 396.550,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Κωδικός ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00810001 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση δράσεων, κατάρτισης 40 Συμβούλων-Μεντόρων Συμβουλευτικής, καθώς και η Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Συμβουλευτική για 210 εργαζομένους σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων και τομέων της μεταποίησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι βρίσκονται σε δυσμενή θέση.

Περιγραφή: 

Ενέργεια 1. Κατάρτιση 40 συμβούλων- μεντόρων συμβουλευτικής για 40 ώρες,

Ενέργεια 2. Επαγγελματική κατάρτιση 210 ωφελούμενων με μέσο όρο κατάρτισης 130 ώρες ανά ωφελούμενο Πακέτο Εργασιών Ενέργεια 3. Πιστοποίηση 210 ωφελουμένων

Ενέργεια 4. Εξειδικευμένη συμβουλευτική 210 ωφελουμένων 23 ωρών για τον καθένα.

Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη

Γλώσσα:  Ελληνική

Κωδικός CPV: 8050000-9 Υπηρεσίες κατάρτισης

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Διάρκεια του έργου:  Δέκα επτά (17) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  12 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ (7.931,00 €).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 29/8/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 3/9/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από24/8/2018.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ https://sbe.org.gr/wp-content/uploads/2018/07/20180727_ESIDIS_DIAKIRIJI.pdf

 

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198

ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

  • Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΒΕ., Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817, Φαξ 2310541933 και e-mail info@sbe.org.gr. sbbe.gr
  • eprocurement.gov.gr,