Περίληψη διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ”

Περίληψη διακήρυξης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ”

 (Αριθ. Διακήρυξης 03/2018 – Αύξων αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:64884)

 

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2018

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIS3 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 3/2018

Προϋπολογισμός:  1.887.500,00 € οι υπηρεσίες κατάρτισης απαλλάσσονται του ΦΠΑ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδικός ΣΑΕΠ 2018ΕΠ00810040) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προετοιμασία 650 ανέργων ωφελούμενων για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την δημιουργία ισχυρών προϋποθέσεων για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αφορά την παροχή συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων και παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας. Η ομάδα στόχος είναι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες και πρώην ιδιοκτήτες πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ, καθώς και άνεργοι νέοι επιστήμονες με ειδικότητες που σχετίζονται με τους παραγωγικούς τομείς της RIS3 για την ΠΚΜ.

Περιγραφή:

Ενέργεια 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ι), για 650 ωφελούμενος, 5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο
Ενέργεια 2. Επαγγελματική κατάρτιση 650 ωφελούμενων με μέσο όρο κατάρτισης 248 ώρες ανά ωφελούμενο
Ενέργεια 3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΙΙ), για 650 ωφελούμενος, 25 συνεδρίες ανά ωφελούμενο
Ενέργεια 4. Πιστοποίηση 650 ωφελούμενων

Τόπος Παράδοσης:  Θεσσαλονίκη
Γλώσσα:  Ελληνική
Κωδικός CPV: 8050000-9 Υπηρεσίες κατάρτισης
ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL522

Διάρκεια του έργου:  Δέκα επτά (17) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι στην υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  12 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσού τριάντα επτά χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (37.750,00 €).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 29η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 5η Νοεμβρίου  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 12:00 ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ορίζεται σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι από 26 Σεπτεμβρίου 2018.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ www.sbbe.gr.

Διαδικασίες προσφυγής:
Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198
ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr
Φαξ: +30 2132141229
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.
Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ. στον ΣΒΒΕ., Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817, Φαξ 2310541933 και e-mail info@sbe.org.gr.
Οι διευκρινίσεις αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, ενώ,

Για τεχνικού τύπου ερωτήματα, παρακαλούμε να γίνεται αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: georgiou@sbe.org.gr ή στο fax 2310 541933