ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2023/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 187602)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2023/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 187602)

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 03/2023/ΣΒΕ

Προϋπολογισμός: Δώδεκα Εκατομμύρια Πεντακόσιες Ογδόντα Τέσσερις Χιλιάδες Εξακόσια Ευρώ (12.584.600,00€) (υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης απαλλάσσονται του Φ.Π.Α.).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 1 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020 με την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2.5702/01-11-2022 (9ΘΞΥ46ΜΤΛΚ-3ΩΛ) της  Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και έχει λάβει κωδικό MIS 5180754. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ33410027).

Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, και εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 4.984 ωφελούμενους άνεργους με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα. Η Πράξη υποστηρίζει ενέργειες που σχετίζονται με δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και τομείς της Εθνικής και Περιφερειακών Στρατηγικών για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Αγροδιατροφή, Ενέργεια και Περιβάλλον, Τουρισμός, ΤΠΕ, Βιομηχανία και Μεταποίηση) οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης και την αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Περιγραφή:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την υλοποίηση της Πράξης απευθύνεται σε 4.984 ωφελούμενους άνεργους με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα για την παροχή μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών επαγγελματικής συμβουλευτικής & προσανατολισμού, και εξειδικευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της  παρούσας σύμβασης  είναι: (α) Διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών ωφελούμενων – Συμβουλευτική Καθοδήγηση: Αφορά στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (13 συνεδρίες ανά ωφελούμενο). (β) Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης  προς τους ωφελούμενους : Αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης, προσανατολισμένους σε θεματολογία που σχετίζεται με δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητας της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους των περιφερειακών στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και τις πλέον πρόσφατες εκροές του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών για την Αγορά Εργασίας. Η συνολική διάρκεια των θεματικών σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης είναι 345 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training).  Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν: 90 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε οριζόντιες διαθεματικές γνώσεις (Soft Skills), 180 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης σε εξιδεικευμένα θεματικά αντικείμενα σε δυναμικούς τομείς και κλάδους προτεραιότητα, της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας  75 ώρες Πρακτικής άσκησης. (γ) Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων: Αφορά τη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων του συνόλου των καταρτισθέντων. Η Πιστοποίηση των αποκτηθέντων προσόντων / δεξιοτήτων των ωφελουμένων των προγραμμάτων κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 ή από τον ΕΟΠΠΕΠ.Η συμμετοχή των ωφελούμενων σε όλες τις επιμέρους Ενέργειες του Έργου είναι υποχρεωτική.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες από  την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 251.692 €, η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/16, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ. 4  του ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την 26/4/2023 και ώρα 13:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής ορίζεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 08/03/2023.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbe.org.gr).

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα,

ΑΘΗΝΑ 11257 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 213-2124700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr

Φαξ: +30 213-2124777

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539682, και e-mail georgiou@sbe.org.gr (Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου).

 

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ
Λουκία Σαράντη

 

Τεύχος Διακήρυξης

Διευκρινίσεις επί του τεύχους της Διακήρυξης