ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2020/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 102680)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2020/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 102680)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 03/2020/ΣΒΕ

(α/α ΕΣΗΔΗΣ: 102680)

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διενεργεί διεθνή (άνω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Συμβουλευτική́ – Κατάρτιση και Πιστοποίηση Δεξιοτήτων (Ανατολική́ Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική́ Μακεδονία, Δυτική́ Μακεδονία, Ήπειρος)», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 03/2020/ΣΒΕ

Προϋπολογισμός: €6.457.500,00 υπηρεσίες κατάρτισης και πιστοποίησης απαλλάσσονται του Φ.Π.Α..

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στην Πράξη : «Συμβουλευτική́ καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού́ τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή́ τους στη διαρθρωτική́ αλλαγή́ της οικονομίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 427/80/Α3-29.01.2020 της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ και έχει λάβει κωδικό MIS 5047778. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2020ΣΕ11910002).

Αντικείμενο: Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 3.500 ωφελούμενους, οι οποίες περιλαμβάνουν: Ι. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης (15 ατομικές συνεδρίες), ΙΙ. Υλοποίηση Προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών θεωρίας σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας, III. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEK 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Περιγραφή:

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) για την υλοποίηση της πράξης απευθύνεται σε 3.500 συνολικά εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους και να καταρτιστούν τόσο σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές, με σκοπό την βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας  λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της περιφερειακής αγοράς εργασίας, του υπάρχοντος ανθρώπινου και επιχειρηματικού δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης του Βορειοελλαδικού άξονα, δηλαδή των τεσσάρων (4) Διοικητικών Περιφερειών που το απαρτίζουν (Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος) και αφετέρου τις αναπτυξιακές προοπτικές που διαφαίνονται στο άμεσο μέλλον.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις, αντίστοιχα για τον κάθε τύπο περιφερειών:

  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (15 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
  • Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες.
  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ή ισοδύναμο 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από άλλο ισοδύναμο οργανισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 80500000-9 (Υπηρεσίες Κατάρτισης) και συμπληρωματικών CPV:79132000-8 (Υπηρεσίες Πιστοποίησης) και CPV: 79414000-9 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού).

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες  και αρχίζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιλογής των ωφελούμενων και της παράδοσης του πίνακα επιλεγέντων στον Ανάδοχο. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

1.Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων..

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των Εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (129.150,00 €), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:05, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής ορίζεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 16/11/2020.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbe.org.gr).

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198

ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539682, Φαξ 2310541933 και e-mail georgiou@sbe.org.gr (Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου).

 

Ο Πρόεδρος του ΣΒΕ

Αθανάσιος Σαββάκης