ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2023/ΣΒΕ – (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185514)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2023/ΣΒΕ – (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 185514)

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων) για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Υποστηρικτικές Ενέργειες», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: 02/2023/ΣΕ

Προϋπολογισμός: Ενενήντα Εννέα Χιλιάδων Ευρώ (99.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (79.838,70€ χωρίς ΦΠΑ 24%)

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 8 της Πράξης: «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2.4268/ 19-09-2022 της  Ειδικής Υπηρεσίας με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και έχει λάβει κωδικό MIS 5173952. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ33410021).

Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος  (Σ.Β.Ε.) στο πλαίσιο στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υποστηρικτικές Ενέργειες» της Πράξης με τίτλο  «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Υποστήριξη των Νέων ηλικίας 18-29 στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Ηπείρου» με MIS 5173952, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2.4268/19 /09/2022(ΑΔΑ ΩΣ7Ζ46ΜΤΛΚ-ΔΤ2) της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης. Συνοπτικά οι υπηρεσίες αφορούν στην παροχή υποστηρικτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον Ανάδοχο προς την Αναθέτουσα Αρχή  (Δικαιούχο), ως Τεχνικός Σύμβουλος, σχετικά με: τη διαχείριση και το συντονισμό της Πράξης, τη παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, την υποστήριξη κατά τη ποιοτική παραλαβή και έλεγχο των παραδοτέων των Υποέργων της Πράξης, την διοικητική υποστήριξη κατά τη διαδικασία καταβολής των επιδομάτων στους ωφελούμενους, τον έλεγχο της ενταγμένης Πράξης σε όλη τη διάρκεια ζωής της σύμβασης καθώς και,το διαχειριστικό κλείσιμο της Πράξης.

Περιγραφή:

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος προς το ΣΒΕ στο πλαίσιο του Έργου (Υποέργου 8) της εγκεκριμένης Πράξης με κωδικό MIS 5173952, αφορούν στα κάτωθι, για όλη τη διάρκεια ζωής της σύμβασης: Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην τήρηση του φακέλου της Πράξης, Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην παρακολούθηση των λοιπών Υποέργων της Πράξης και, ιδίως, των Υποέργων Συμβουλευτικής- Κατάρτισης – Πιστοποίησης,   ως προς την τήρηση των όρων της Σύμβασης, Υποστήριξη στον έλεγχο και καταχώρηση στην ηλεκτρονική υποβολή του ΟΠΣ των στοιχείων που προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου βάσει ένταξης για την ενότητα της παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης (ΤΔΠ, ΤΔΥ, ΔΔΔ, κ.α.), Υποστήριξη στη διαδικασία Προσέλκυσης & Επιλογής των Ωφελούμενων, που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια, Παρακολούθηση δεδομένων εισόδου-εξόδου ανά ωφελούμενο (microdata) και ανάρτηση στοιχείων στο ΟΠΣ, Υποστήριξη στη δημιουργία καρτέλας ωφελούμενου για τη διενέργεια των πληρωμών των επιδομάτων των ωφελούμενων, Υποστήριξη σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών, Υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση της ενταγμένης Πράξης κατά την περίοδο υλοποίησής της σε σχέση με τους όρους ένταξης και τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν σε επίπεδο Ε.Π., Υποστήριξη στη σύνταξη των αιτημάτων πληρωμής για την καταβολή των δόσεων και υποστήριξη του δικαιούχου στις πληρωμές των Αναδόχων, Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής κατά τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και πιστοποίησης του έργου του Αναδόχου του Υποέργου Συμβουλευτικής-Κατάρτισης-Πιστοποίησης (σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής, έλεγχος παραδοτέων και τυχόν συστάσεις στον ανάδοχο για βελτιώσεις – διορθώσεις), ενδεικτικά, ως προς τα Παραδοτέα Συμβουλευτικής (πχ. ατομικές συνεδρίες ωφελούμενων), τα Παραδοτέα Τμημάτων Κατάρτισης (δια ζώσης, μικτής ή εξ’ αποστάσεως) και τα Παραδοτέα Πιστοποίησης, Υποστήριξη προς την Αναθέτουσα στην προετοιμασία & διενέργεια τυχόν επιτόπιων επαληθεύσεων και ελέγχων από Εθνικά και Κοινοτικά όργανα, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79400000-8 (Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης).

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δεκατρείς (13) μήνες από  την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν.

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, χιλίων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών  (1.596,78€), η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης ςαξίας της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, όπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 21 παρ. 4  του ν. 4782/2021, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.6. «Εγγυήσεις» στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, όπως αντικατασταθηκε με το αρθρο 21 παρ. 4  του Ν. 4782/2021.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τη Μ. Δευτέρα, 10/4/2023 και ώρα 14:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής ορίζεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι από 28/2/2023.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbe.org.gr).

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ

Κεφαλληνίας 45 και Κομνά Τράκα,

ΑΘΗΝΑ 11257 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 213-2124700

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr

Φαξ: +30 213-2124777

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: https://www.eaadhsy.gr/

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539682, και e-mail georgiou@sbe.org.gr (Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου).

 

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ

Λουκία Σαράντη