ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2021/ΣΒΕ – (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 151611)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/2021/ΣΒΕ – (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 151611)

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διενεργεί διεθνή (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου ΓΙΑ ΤΑ 4 πρώτα Υποέργα αυτής σε 4 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΤΜΗΜΑ 1-Υποέργο 1: Ενιαία Ταυτότητα Μακεδονικών Προϊόντων και Υλικό Γνωστοποίησης, ΤΜΗΜΑ 2-Υποέργο 2: Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων, ΤΜΗΜΑ 3-Υποέργο 3: Πλατφόρμα Εξωστρέφειας, ΤΜΗΜΑ 4-Υποέργο 4: Μελέτες – Έρευνες, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» (κωδ. ΟΠΣ: 5104602). Η σύμβαση, ανά ΤΜΗΜΑ-ΥΠΟΕΡΓΟ, θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής

Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ). Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη

Είδος διαδικασίας:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016.

Αριθμός Διακήρυξης: 02/2021/ΣΒΕ

Προϋπολογισμός:

 • ΤΜΗΜΑ 1 : «Υποέργο 1: Ενιαία Ταυτότητα Μακεδονικών Προϊόντων και Υλικό Γνωστοποίησης», εκτιμώμενης αξίας 281.000,00€ πλέον ΦΠΑ 67.440,00 €.
 • ΤΜΗΜΑ 2 :  «Υποέργο 2: Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων», εκτιμώμενης αξίας 490.161,29 € πλέον ΦΠΑ 117.638,71 €.
 • ΤΜΗΜΑ 3 : «Υποέργο 3: Πλατφόρμα Εξωστρέφειας», εκτιμώμενης αξίας 217.741,94 € πλέον ΦΠΑ 52.258,06 €.
 • ΤΜΗΜΑ 4 : «Υποέργο 4: Μελέτες – Έρευνες», εκτιμώμενης αξίας 285.483.87 €,  πλέον ΦΠΑ 68.526,13 €.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών κάθε ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΕΡΓΟΥ.

Ο αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΥΠΟΕΡΓΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από 1 έως 4.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Συλλογικής Απόφασης: Ε1191, Κωδ. Πράξης ΣΑ/Κωδ. Ενάριθμου: 2021ΣΕ11910012, συνολική δημόσια δαπάνη πράξης: 1.954.387,10 €). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στα Υποέργα 1, 2, 3, 4 της πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3908/7-7-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-Τ39) της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5104602. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης: Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης αφορά στα παρακάτω τέσσερα (4) ΤΜΗΜΑΤΑ-Υποέργα της πράξης και συγκεκριμένα η αναλυτική περιγραφή ανά ΤΜΗΜΑ-Υποέργο έχει ως εξής:

Α.  ΤΜΗΜΑ 1 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενιαία Ταυτότητα Μακεδονικών Προϊόντων και Υλικό Γνωστοποίησης

Αφορά στην ανάπτυξη της Στρατηγικής που θα μετατρέψει την ταυτότητα «Μακεδονικά Προϊόντα» σε Brand, χρησιμοποιώντας το σήμα-ταυτότητα, που υπάρχει επίσημα κατοχυρωμένο από τον «ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒΕ» και έχει επιλεχθεί από τον φορέα ανάθεσης να χρησιμοποιηθεί, έπειτα και από σχετική έρευνα αναφορικά με ήδη κατοχυρωμένα σήματα.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

 • 79340000-9 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ

Β. ΤΜΗΜΑ 2 – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων

Στόχος του Υποέργου 2 είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη ενός κοινού σήματος θεωρείται ως μία ευκαιρία για την ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων, εξαγωγικών συνεργιών, στοχευμένων προσπαθειών και κοινής προσπάθειας επίτευξης συγκεκριμένων εξαγωγικών στόχων. Η ανάπτυξη του σήματος πρέπει να γίνει οργανωμένα και συντεταγμένα ως ένα νέο διεθνές brand με όλες τις προϋποθέσεις και τις σύγχρονες προδιαγραφές για μία επιτυχημένη ανάπτυξη στις ξένες αγορές. Οι επιχειρήσεις που θα πιστοποιηθούν για να το χρησιμοποιούν θα πρέπει να συναισθάνονται τις αξίες και τις ιδιότητες που θα ενσωματώνει το συγκεκριμένο σήμα και να το χρησιμοποιούν με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτό απαιτεί από την μία πλευρά εκπαίδευση των επιχειρήσεων και για την χρήση του σήματος αλλά και για τις σύγχρονες τεχνικές εξαγωγικής ανάπτυξης, απαιτεί ένα κέντρο συντονισμού και ελέγχου για την χρήση και τις κοινές δράσεις και την δημιουργία ενός helpdesk που θα είναι το σημείο επαφής για το μακεδονικό σήμα, θα λύνει προβλήματα και θα φέρνει σε επαφή ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.

 • (CPV) : 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
 • (CPV) : 79951000-5 Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων
 • (CPV) : 79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων
 • (CPV) : 39290000-1 Διάφορα είδη επίπλωσης
 • (CPV) : 79930000-2 Ειδικές υπηρεσίες μελετών
 • (CPV) : 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες.

Γ. ΤΜΗΜΑ 3 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Πλατφόρμα Εξωστρέφειας

Το έργο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πύλης (Portal) Εξωστρέφειας Μακεδονικών Προϊόντων, αποτελεί το Υποέργο 3 της πράξης Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, στο πλαίσιο του οποίου δημιουργείται μια ενιαία Πύλη – Πλατφόρμα Εξωστρέφειας, Μακεδονικών Προϊόντων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εξαγωγέων και των επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό θα γίνει μέσα από την ανάθεση μια σύμβασης που θα αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος το οποίο θα αποτελέσει την Διαδικτυακή Πύλη – Πλατφόρμα Εξωστρέφειας Μακεδονικών Προϊόντων. Η νέα πύλη θα είναι ένα εργαλείο εξωστρέφειας, το οποίο μέσα από τα τεχνολογικά συστήματα που θα αναπτύξει, θα παρέχει ποιοτικό και φιλικό προς το χρήστη περιεχόμενο, αποσκοπώντας και στην μέγιστη προβολή των Μακεδονικών Προϊόντων και των επιχειρήσεων που θα προωθεί, και στην επίτευξη της μέγιστης επισκεψιμότητας στο εγχώριο και διεθνές κοινό καθώς και στην προβολή σε αγορές-στόχους.

 • (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών
 • (CPV) : 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού.

Δ. ΤΜΗΜΑ 4 – Υποέργο 4: Μελέτες – Έρευνες

H λογική του συγκεκριμένου Υποέργου 4 είναι αυτή της ανάλυσης των τοπικών δυνατοτήτων παραγωγής και μεταποίησης, του εντοπισμού υποκλάδων και προϊόντων με εξαγωγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και της εκπόνησης στρατηγικής εξαγωγικής ανάπτυξης για αυτά.  Πρώτα θα εντοπισθούν τα προϊόντα με εξαγωγικές προοπτικές, στην συνέχεια θα αναλυθεί το διεθνές περιβάλλον ο ανταγωνισμός οι τάσεις και οι εμπορικές ροές των συγκεκριμένων προϊόντων ώστε να ιεραρχηθούν οι αγορές στόχοι και στην συνέχεια θα καθορισθεί η προτεινόμενη ανά υποκλάδο ή προϊόν στρατηγική εξαγωγικής ανάπτυξης που θα πρέπει να υιοθετηθεί από τις σχετικές επιχειρήσεις, ώστε οι δράσεις να είναι ιεραρχημένες, συντονισμένες και κοινές. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθούν τα ζητούμενα αποτελέσματα συστηματικής εισόδου στις αγορές στόχους. Τέλος στο πλαίσιο της βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των τοπικών επιχειρήσεων θα διερευνηθούν οι δυνατότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων με βάση τα συγκεκριμένα προϊόντα ως πρώτη ύλη και την περαιτέρω μεταποίηση τους σε νέα προϊόντα προστιθεμένης αξίας που παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις στις διεθνείς αγορές.

 • (CPV) : 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
 • (CPV) : 79930000-2 Ειδικές Υπηρεσίες Μελετών

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης για κάθε Υποέργο έχει ως εξής:

Α. ΤΜΗΜΑ 1 – ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Ενιαία Ταυτότητα Μακεδονικών Προϊόντων και Υλικό Γνωστοποίησης: Η διάρκεια της σύμβασης του Υποέργου 1 ανέρχεται σε 8 μήνες.

Β. ΤΜΗΜΑ 2 – ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας των Επιχειρήσεων: Η διάρκεια της σύμβασης του Υποέργου 2 ανέρχεται σε 12 μήνες.

Γ. ΤΜΗΜΑ 3 – ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Πλατφόρμα Εξωστρέφειας: Η διάρκεια της σύμβασης του Υποέργου 3 ανέρχεται σε 12 μήνες.

Δ. ΤΜΗΜΑ 4 – Υποέργο 4: Μελέτες – Έρευνες: Η διάρκεια της σύμβασης του Υποέργου 4 ανέρχεται σε 12 μήνες.

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), ανά ΤΜΗΜΑ-ΥΠΟΕΡΓΟ, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής , η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης καθαρής αξίας της σύμβασης.

 • Για το ΤΜΗΜΑ 1-ΥΠΟΕΡΓΟ 1, ποσού Πέντε Χιλιάδων Εξακοσίων Είκοσι Ευρώ (5.620,00 €)
 • Για το ΤΜΗΜΑ 2-ΥΠΟΕΡΓΟ 2, ποσού Εννιά Χιλιάδων Οκτακοσίων Τριών Ευρώ και Είκοσι τριών Λεπτών του ευρώ (9.803,23 €)
 • Για το ΤΜΗΜΑ 3-ΥΠΟΕΡΓΟ 3, ποσού Τεσσάρων Χιλιάδων Τριακοσίων Πενήντα Τέσσερα Ευρώ και Ογδόντα Τεσσάρων Λεπτών του Ευρώ (4.354,84 €)
 • Για το ΤΜΗΜΑ 4-ΥΠΟΕΡΓΟ 4, ποσού Πέντε Χιλιάδων Επτακοσίων Εννιά Ευρώ και Εξήντα Οκτώ Λεπτών του Ευρώ (5.709,68 €).

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της  εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται  μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την Παρασκευή, 04/02/2022 και ώρα 13:05, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής ορίζεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 27/12/2021.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbe.org.gr).

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817 και e-mail georgiou@sbe.org.gr (Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου).

 Πρόεδρος του ΣΒΕ

Αθανάσιος Σαββάκης