ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2022/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 161529)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2022/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 161529)

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό (κάτω των ορίων), για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Τεχνική Υποστήριξη του έργου ENGINE-HUBs», στο πλαίσιο της Πράξης «Creating “Circular Business” by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» με ακρωνύμιο ENGINE-HUBs (MIS 5071317) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ), Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη

Είδος διαδικασίας:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016.

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2022/ΣΒΕ

Προϋπολογισμός: Ογδόντα Επτά χιλιάδες Πεντακόσια Πενήντα ευρώ (€87.550,00) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, Εκατό Οκτώ Χιλιάδες Πεντακόσια Εξήντα Δύο (€108.562,00).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 (85%) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (15%) (Κωδ. Συλλογικής Απόφασης: 208/6 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωδ. Πράξης ΣΑ/Κωδ. Ενάριθμου: 2021ΕΠ20860042).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο: «Creating “Circular Business” by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» με ακρωνύμιο ENGINE-HUBs που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 και έχει λάβει κωδικό MIS 5071317.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Τεχνική Υποστήριξη του έργου «Creating “Circular Business” by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» με ακρωνύμιο ENGINE-HUBs (MIS 5071317) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020. Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) είναι εταίρος του έργου, μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (επικεφαλής εταίρος), την Ένωση Πολιτικών Μηχανικών στη Βουλγαρία (UCEB) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Gotse Delchev (GDCCI). Στόχος του έργου είναι να προωθήσει το «κυκλικό επιχειρηματικό μοντέλο» στους νέους μηχανικούς και επιστήμονες στη διασυνοριακή περιοχή του έργου, μέσω της υποστήριξης του για να αναπτύξουν καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια. Ειδικότερα, το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει:

  • διοργάνωση μίας (1) συνάντησης των εταίρων του έργου (steering committee meeting) στη Θεσσαλονίκη, με συμμετέχοντες τους εκπροσώπους των εταίρων του έργου
  • εκπόνηση μελέτης ανάλυσης της αγοράς (market analysis) και μελέτης ανάλυσης ελλείψεων (gap analysis) στους αναδυόμενους τομείς της κυκλικής οικονομίας στην επιλέξιμη Ελληνική διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος Interreg Greece-Bulgaria 2020-2027.
  • διοργάνωση τεσσάρων (4) σεμιναρίων με αντικείμενο τις προμήθειες, πωλήσεις, marketing, σχετική νομοθεσία και οικονομική διαχείριση με στόχο την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων από τους συμμετέχοντες επιχειρηματίες (ωφελούμενους)
  • διοργάνωση τεσσάρων ατομικών συνεδριών ανά επιχειρηματία (ωφελούμενο) για την υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
  • Σχεδιασμός και Εκτύπωση των φυλλαδίων (brochures) των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών που θα προκύψουν από το έργο
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων διασύνδεσης και συναντήσεων B2B, στο πλαίσιο των Εκθέσεων που διοργανώνονται από την HELEXPO, που θα απευθύνονται σε επιχειρηματίες και πιθανούς επενδυτές

Γλώσσα παραδοτέων: Αγγλική.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 79400000 – Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.

Διάρκεια του έργου: Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται έως και τη λήξη του έργου, ήτοι 07-11-2023, ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία, εφόσον η  διάρκεια του έργου παραταθεί.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Χιλίων Επτακοσίων Πενήντα Ενός Ευρώ (€1.751,00) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της  εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται  μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη (Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την Τετάρτη, 29/6/2022 και ώρα 13:05, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής ορίζεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, ήτοι από 19/5/2022.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbe.org.gr).

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817 και e-mail georgiou@sbe.org.gr (Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου).

 

 Πρόεδρος του ΣΒΕ

Αθανάσιος Σαββάκης