ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2021/ΣΒΕ – (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 142048)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2021/ΣΒΕ – (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 142048)

 

Ανακοινώνουμε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) διενεργεί διεθνή (κάτω των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Εποπτείας και Παρακολούθησης του έργου» (Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Διαχείρισης του έργου), με κριτήριο αξιολόγησης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Αναθέτουσα Αρχή: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΕ). Πλ. Μοριχόβου 1, 54625 Θεσσαλονίκη

Είδος διαδικασίας:  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/2016.

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2021/ΣΒΕ

Προϋπολογισμός: Ογδόντα χιλιάδες ευρώ (80.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ (99.200€).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδ. Συλλογικής Απόφασης: Ε1191, Κωδ. Πράξης ΣΑ/Κωδ. Ενάριθμου: 2021ΣΕ11910012, συνολική δημόσια δαπάνη πράξης: 1.954.387,10 €).

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 7: «Εποπτεία και Παρακολούθηση του έργου» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 3908/7-7-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-Τ39) της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και έχει λάβει κωδικό MIS 5104602. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή, προς το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-(Σ.Β.Ε.), υπηρεσιών εποπτείας και παρακολούθησης (Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης Διαχείρισης), στο πλαίσιο του Υποέργου 7 της Πράξης: «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας».

Περιγραφή: Οι εργασίες του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης Διαχείρισης του έργου περιλαμβάνουν αναλυτικότερα τα εξής:

  1. Υποστήριξη στην οριστικοποίηση του αναλυτικού αντικειμένου και των απαραίτητων προϋποθέσεων και προδιαγραφών για κάθε Υποέργο.
  2. Υποστήριξη στην προετοιμασία, υποβολή, οριστικοποίηση και δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης για κάθε Υποέργο ξεχωριστά, και συνεχής υποστήριξη συνολικά σε όλα τα στάδια ελέγχου νομιμότητας ανάθεσης των Υποέργων της πράξης.
  3. Υποστήριξη στην παρακολούθηση υλοποίησης και εποπτείας της πράξης συνολικά αλλά και ειδικότερη υποστήριξη του Δικαιούχου στις διαδικασίες πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου για όλα τα Υποέργα της πράξης.
  4. Συνολική υποστήριξη όλων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δικαιούχου στην άρτια και ολοκληρωμένη υλοποίηση των Υποέργων και της πράξης συνολικά.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος (που θα προκύψει κατόπιν διεξαγωγής του παρόντος Ανοικτού Διαγωνισμού) θα αναλάβει τη συνεχή υποστήριξη όλων των αρμόδιων διευθύνσεων/υπηρεσιών του ΣΒΕ στην εποπτεία, παρακολούθηση και διαχείριση τόσο όλης της Πράξης συνολικά όσο και του κάθε Υποέργου ξεχωριστά.  Συγκεκριμένα, θα αναλάβει την υποστήριξη στην οριστικοποίηση του αντικειμένου και των προδιαγραφών, την υποστήριξη στην υποβολή και δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης, καθώς και τη συνεχή υποστήριξη σε όλες τις διαδικασίες δημοπράτησης όλων των Υποέργων της πράξης.  Επίσης, θα αναλάβει την εξειδικευμένη υποστήριξη του ΣΒΕ σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου για όλα τα Υποέργα της πράξης, ενώ τέλος θα τον υποστηρίξει στην άρτια και επιτυχή υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων και της Πράξης συνολικά. Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα υποβάλει προς την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) του έργου, Τριμηνιαίες Απολογιστικές Αναφορές Παρακολούθησης του έργου, εντός 7 (επτά) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του τριμήνου αναφοράς που θα περιλαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης και του κάθε Υποέργου ξεχωριστά, τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

  • 72224000-1 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων,
  • 79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης.

Διάρκεια του έργου: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες  από την υπογραφή της. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού Χιλίων Εξακοσίων ευρώ (1.600,00 Ευρώ) η οποία αντιστοιχεί στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της  εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης και κατατίθεται  μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)_μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες».

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr την Τρίτη, 30/11/2021 και ώρα 13:05, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής ορίζεται σε 35 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 21/10/2021.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbe.org.gr).

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:30 μ.μ. στον ΣΒΕ, Πλ. Μοριχόβου 1, τηλ. 2310539817 και e-mail georgiou@sbe.org.gr (Αρμόδιος: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου).

 Πρόεδρος του ΣΒΕ

Αθανάσιος Σαββάκης