Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και εποπτεία πρακτικής άσκησης για ανέργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του Eξαγωγικού Eμπορίου & στον τομέα της Eφοδιαστικής Aλυσίδας – Logistics”

Περίληψη διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και εποπτεία πρακτικής άσκησης για ανέργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του Eξαγωγικού Eμπορίου & στον τομέα της Eφοδιαστικής Aλυσίδας – Logistics”

(Αριθ. Διακήρυξης: 1/2016/ΣΒΒΕ – Αύξων αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 22552)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και τις Ευρωπαϊκής Ενωσης στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την υλοποίηση του έργου «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ – LOGISTICS» το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (Άξονες 07 και 08), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Σημείο επαφής για παροχή πληροφοριών: Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου 1, ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 539817, αρμόδιο στέλεχος: Δρ. Ευάγγελος Β. Κοψαχείλης (email: ekops@sbe.org.gr).

Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι η υλοποίηση δράσεων θεωρητικής κατάρτισης, πιστοποίησης και εποπτείας πρακτικής άσκησης (εφεξής το «Έργο») για άνεργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους ηλικίας 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου και στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics. Το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου αντιστοιχεί στον κωδικό CPV: 80530000-8 (Υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης).

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι Ένα Εκατομμύριο Διακόσιες Εξήντα Χιλιάδες Ευρώ (1.260.000,00€) χωρίς Φ.Π.Α. Το σύνολο των δαπανών του Έργου (κοινοτική συνδρομή και εθνική συμμετοχή), θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενάριθμο κωδικό ΣΑΕ Ε0348.

Η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει με τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής απόψεως, προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους – Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του ΕΟΧ και στο εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ), του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139), υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ και τα οποία πληρούν τους όρους όπως αναφέρονται στη Διακήρυξη. Δικαιούνται να μετέχουν επίσης τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με την νομοθεσία κράτους – μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει την ΣΔΣ και έχουν την κεντρική του διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών.

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, μέσω του διαδικτύου, είτε από τον δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (www.sbbe.gr), είτε από την δικτυακή πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων www.promitheus.gov.gr (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 22552).  Επιπλέον, η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην δικτυακή πύλη του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην δικτυακή πύλη «Διαύγεια» (diavgeia.gov.gr).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.

–           Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

–           α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 22552

–           Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών : 23/05/2016 και ώρα 12:30μμ

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία εγγραφής, η οποία αναφέρεται στο αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 27/05/2016 και ώρα 12:30 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, όπως ορίζεται στη διακήρυξη, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Απαιτείται Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης.

Οι προσφορές θα πρέπει να ισχύουν και να δεσμεύουν τους υποψήφιους επί 180 ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 29/03/2016.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων): 30/03/2016.

Το αναλυτικό τεύχος της διακήρυξης είναι διαθέσιμο εδώ.

O Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σταύρου