Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για το Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71414)

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας για τον Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό για το Έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71414)

Σε συνέχεια της από 4/3/2019 διακήρυξης του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο ««ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (α/α ΕΣΗΔΗΣ 71414) και της από 14/3/2019 απόφασης της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ (ΑΔΑ 6ΑΣΨ465ΣΛΑ-296), ανακοινώνουμε την παράταση της Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών έως την Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 και ώρα 13:05. Ανάλογα, μετατίθεται και η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών την Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019 ώρα 13:05.

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A3%CE%A8465%CE%A3%CE%9B%CE%91-296