Εξαιρετικά πιθανό νέο κύμα πτωχεύσεων τους επόμενους μήνες. Τα Συμπεράσματα έρευνας του ΣΒΒΕ για την Οικονομική Κρίση

Εξαιρετικά πιθανό νέο κύμα πτωχεύσεων τους επόμενους μήνες. Τα Συμπεράσματα έρευνας του ΣΒΒΕ για την Οικονομική Κρίση

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας γνώμης

Γενικεύεται το φαινόμενο της πιστωτικής ασφυξίας από την έλλειψη ρευστότητας για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδος, τα προβλήματα εντείνονται καθημερινά, ο τζίρος έχει μειωθεί δραματικά, το περιθώριο κέρδους έχει εξανεμισθεί τελείως, το κόστος δανεισμού διαρκώς αυξάνεται, ενώ οι γενικότερες περικοπές που αφορούν το κόστος λειτουργίας προβάλλουν ως η πλέον πρόσφορη απόφαση για την επιβίωση των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων προμηνύει ότι το αμέσως ερχόμενο διάστημα, θα οδηγήσει, με βεβαιότητα, πολλές επιχειρήσεις στη χρεοκοπία.

Τα παραπάνω σημεία αποτελούν τις βασικές διαπιστώσεις της έρευνας γνώμης που αφορά την «Οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις της στην παραγωγική βάση της Βόρειας Ελλάδας», η οποία διενεργήθηκε από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) το χρονικό διάστημα Απριλίου – Μαίου 2012, και στην οποία συμμετείχαν επιχειρήσεις μέλη του ΣΒΒΕ με έδρα όλες τις περιφέρειες του Βορειοελλαδικού Τόξου.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν επηρεάσει καθοριστικά την πορεία και τη γενικότερη δραστηριοποίηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα το Βορειοελλαδικό Τόξο. Μάλιστα, η ένταση των αρνητικών παραγόντων διαπιστώνεται ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με την ίδια έρευνα που υλοποίησε ο ΣΒΒΕ μεταξύ των μελών του το 2009.

Α] Η ένταση της αρνητικής επίδρασης της οικονομικής κρίσης στη μεταποίηση και στην οικονομία

Στην ερώτηση κατά πόσο η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά τους τελευταίους έξι (6) μήνες διάφορα μεγέθη της επιχείρησης και του κλάδου στον οποίο αυτή ανήκει, οι σημαντικότερες απαντήσεις που δίνονται από τις επιχειρήσεις είναι: (σημείωση: μέσα στην παρένθεση σημειώνεται το ποσοστό των απαντήσεων της ίδιας έρευνας του 2009, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η ένταση των διαφορών μεταξύ των ετών 2012 και 2009)

 • τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησης: 81,2% (62,1%)
 • την κερδοφορία: 76,8% (65,0%)
 • τη ρευστότητα: 76,8% (69,2%), και,
 • το κόστος δανεισμού: 75,4% (46,6%).

Ουσιαστικά οκτώ (8) στις δέκα (10) επιχειρήσεις δίνουν τις ανωτέρω απαντήσεις σε αντίθεση με το 2009 όπου τις ίδιες απαντήσεις έδιναν έξι (6) στις δέκα (10).

Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις για τον αρνητικό επηρεασμό της μεταποιητικής δραστηριότητας, της οικονομίας της περιφέρειας στην οποία ανήκει η επιχείρηση, της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, το ποσοστό των απαντήσεων σε όλους τους παράγοντες ξεπερνά το 92%, δηλαδή αγγίζει ουσιαστικά το σύνολο των επιχειρήσεων που απαντούν.

Β] Τα μέτρα που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Στην ερώτηση για τα μέτρα τα οποία έχουν λάβει μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, οι απαντήσεις αποδεικνύουν την υγιή αντίδρασή τους στις συνθήκες που επικρατούν.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις έχουν προβεί:

 • σε γενικότερες περικοπές που αφορούν το κόστος λειτουργίας: οι εννέα (9) στις δέκα (10) επιχειρήσεις έχουν λάβει τη συγκεκριμένη απόφαση, ενώ το 2009 οι οκτώ (8) στις δέκα (10),
 • στη μείωση των περιθωρίων κέρδους: περίπου εννιά (9) στις δέκα (10) το 2012, σε αντίθεση με τις επτά (7) στις δέκα (10) το 2009,
 • στη μείωση των εξόδων για διαφήμιση: οκτώ (8) στις δέκα (10) το 2012, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό ήταν επτά (7) στις δέκα (10) το 2012, και,
 • στη μείωση των τιμών πώλησης των προϊόντων, οι επτά (7) στις δέκα (10) από αυτές, ενώ το 2009 την ίδια απόφαση είχαν λάβει έξι (6) στις δέκα (10) επιχειρήσεις.

Γ] Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τα βασικά μεγέθη λειτουργίας τους το επόμενο εξάμηνο

Οι προβλέψεις των επιχειρήσεων για τα βασικά μεγέθη λειτουργίας τους κατά το επόμενο εξάμηνο, έχουν ως εξής, κατά σειρά δήλωσής τους από τις επιχειρήσεις που απαντούν το ερωτηματολόγιο της έρευνας: (εντός της παρενθέσεως σημειώνεται το ποσοστό των επιχειρήσεων του δείγματος που δηλώνει τη συγκεκριμένη αύξηση ή μείωση)

Μεγέθη που θα μειωθούν το επόμενο εξάμηνο:

 • η ρευστότητα, (63,8%)
 • το κόστος εργασίας, (63,8%)
 • τα καθαρά κέρδη, (60,9%)
 • ο κύκλος εργασιών, (56,5%), και,
 • ο αριθμός των πελατών (37,7%).

Μεγέθη που θα αυξηθούν το επόμενο εξάμηνο:

 • το κόστος δανεισμού, (59,4%)
 • οι ανείσπρακτες οφειλές, (53,6%)
 • οι ανείσπρακτες επιταγές, (52,2%), και,
 • οι απαιτήσεις των επιχειρήσεων προς τους πελάτες τους, (44,9%).

Μεγέθη που θα παραμείνουν σταθερά το επόμενο εξάμηνο:

 • οι τιμές των προϊόντων των προμηθευτών, (55,1%)
 • το μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα, (52,2%)
 • το μερίδιο αγοράς στο εξωτερικό, (50,7%), και,
 • οι εξαγωγές, (43,5%).

Δ] Τα μέτρα που θα λάβουν οι επιχειρήσεις το επόμενο εξάμηνο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση

Στην ερώτηση για τα μέτρα που προτίθενται να λάβουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις το αμέσως επόμενο εξάμηνο για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, και πάλι αποτυπώνεται η υγιής αντίδραση των επιχειρήσεων στην κρίση, η οποία άλλωστε είχε αποτυπωθεί αναλόγως και στα αποτελέσματα της έρευνας του 2009.

Συγκεκριμένα, τα τέσσερα (4) κυριότερα μέτρα τα οποία θα λάβουν οι επιχειρήσεις εντός των επομένων έξι (6) μηνών, είναι:

 • γενικότερες περικοπές στο κόστος λειτουργίας τους, (92,8%)
 • η μείωση των διαφημιστικών δαπανών, (65,2%)
 • η μείωση των περιθωρίων κέρδους, (63,8%), και,
 • η μείωση των εξόδων εκπαίδευσης. (59,4%)

Ε] Η προτεραιοποίηση των προτάσεων από τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης

Στη συγκεκριμένη ερώτηση, δόθηκαν δέκα (10) παράγοντες – δυνητικές προτάσεις αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, και ζητήθηκε από τις επιχειρήσεις να τους τοποθετήσουν σε σειρά προτεραιότητας / σημαντικότητας, για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, η πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, η μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος, και η πάταξη της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, καταλαμβάνουν τις τέσσερις (4) πρώτες θέσεις, ενώ η προκήρυξη των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και οι αποκρατικοποιήσεις καταλαμβάνουν τις θέσεις 7,8 και 9 αντίστοιχα όπως και το 2009.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι προτεραιότητες που τίθενται από τις επιχειρήσεις μεταξύ των ετών 2012 και 2009, όπου, ουσιαστικά, οι βασικές προτεραιότητες παραμένουν οι ίδιες, άρα το συμπέρασμα είναι ότι αυτές παραμένουν ανεκπλήρωτες μεταξύ των τριών ετών που έχουν μεσολαβήσει μεταξύ των δυο ερευνών.

Προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης

Κατάταξη 2012

Κατάταξη 2009

Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος

1

1

Μείωση των συντελεστών φορολογίας

2

6

Πληρωμή των οφειλών του κράτους προς τις επιχειρήσεις

3

2

Πάταξη διαφθοράς στο δημόσιο τομέα

4

4

Ενισχύσεις & Κίνητρα για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

5

3

Μείωση των τιμολογίων ενέργειας

6

10

Άμεση προκήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας από το ΕΣΠΑ

7

7

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

8

8

Περαιτέρω αποκρατικοποιήσεις

9

9

Αύξηση δημόσιων επενδύσεων

10

5

 

Τελικά, από την παραπάνω λίστα προτάσεων προκύπτει, όπως και το 2009, ότι μείζον θέμα κατά τη διάρκεια της κρίσης αποτελεί η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, ενώ το ζήτημα της προκήρυξης προγραμμάτων ενίσχυσης επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα, και για το λόγο αυτό καταλαμβάνει την 7η θέση στις δέκα (10) προτάσεις εξόδου των επιχειρήσεων από την κρίση.

Θεσσαλονίκη, 24 Μαίου 2012