Έρευνα για τις ανάγκες κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων σχετικά με την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του έργου «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness» (SMecoMP, MIS number: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

Έρευνα για τις ανάγκες κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων σχετικά με την περιβαλλοντική επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του έργου «A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness» (SMecoMP, MIS number: 5019198) του προγράμματος Transnational Cooperation Programme Interreg V-B ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020’

Σας παρακαλούμε όπως απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο SMecoMP_training_needs