Επιστροφή-συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρίας «Μαρινόπουλος ΑΕ».  Απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, μετά την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Επιστροφή-συμψηφισμός ΦΠΑ για διαγραφείσες απαιτήσεις προμηθευτών της εταιρίας «Μαρινόπουλος ΑΕ». Απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, μετά την Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Η Διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, με επιστολή της προς την Υφυπουργό Οικονομικών, κα Αικ. Παπανάτσιου, επανήλθε στο θέμα που αφορά στα ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα που ανέκυψαν για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις από την πτώχευση της  εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ», για τα οποία, πέραν της διαγραφής του 50% των απαιτήσεων των προμηθευτών, σε εκκρεμότητα παραμένει η επιστροφή του ΦΠΑ εκροών που έχουν αποδοθεί στο Δημόσιο και αφορούν σε διαγραφείσες απαιτήσεις.

Εξαιρετικά σημαντικό από πλευράς πολιτείας, αναφέρει στην επιστολής της, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ προς την Υφυπουργό, ειδικά στην παρούσα συγκυρία και για τις επιχειρήσεις – προμηθευτές της εταιρείας «Μαρινόπουλος ΑΕ», θα ήταν να προχωρήσει στην εναρμόνιση της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με την κατάλληλη νομοθετική παρέμβαση, ώστε να ελαφρυνθεί η ζημία που υπέστησαν από τη διαγραφή των απαιτήσεών τους.

Το πρόβλημα, επισημαίνεται στην επιστολή, είναι ότι ο Κώδικας ΦΠΑ δεν επιτρέπει τη μείωση του οφειλόμενου ΦΠΑ εξαιτίας της μη είσπραξής του, παρόλο που, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΕ θεμελιώδης αρχή του ΦΠΑ είναι η αρχή της ουδετερότητας.  Σύμφωνα με την αρχή της ουδετερότητας ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από την επιβάρυνση του ΦΠΑ, ο οποίος μετακυλύετε στον τελικό καταναλωτή. Συνεπώς, υποστήριξε στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, είναι απαραίτητη η νομοθετική ρύθμιση, που θα εναρμονίζεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή συμψηφισμού του ΦΠΑ, που κατέβαλαν οι επιχειρήσεις στο Δημόσιο για το 50% των απαιτήσεών τους από την εταιρεία «Μαρινόπουλος ΑΕ» που διαγράφηκαν.

Περαιτέρω, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου της 23.11.2017 (υπόθεση C246/16, ENZO DI MAURA), η παρέκκλιση του άρθρου 90 παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (πρώην άρθρο 11, Γ, παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας) από τη γενική υποχρέωση των κρατών μελών να επιστρέφουν τον ΦΠΑ σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη καταβολής της τιμής (τιμήματος), δεν μπορεί να ερμηνευτεί ότι παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποκλείουν εντελώς την επιστροφή του ΦΠΑ, σε περίπτωση ολικής ή μερικής μη είσπραξης του τιμήματος, καθώς κάτι τέτοιο προσκρούει σε θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Η ελληνική νομοθεσία που, μέχρι στιγμής, δεν δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ στην περίπτωση διαγραφεισών απαιτήσεων από την «Μαρινόπουλος ΑΕ» αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Συνεπώς είναι πλέον άμεση η ανάγκη εναρμόνισης της ελληνικής με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με νομοθετική τροποποίηση, ώστε να διασφαλιστεί η αρχή της ουδετερότητας του ΦΠΑ και να προστατευθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων που αποτελούσαν τους κύριους προμηθευτές της «Μαρινόπουλος ΑΕ».

Εξάλλου, υπογραμμίζει στην επιστολή του ο ΣΒΒΕ, σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι εταιρείες που βιώνουν τις άμεσες και ασφυκτικές πιέσεις από την πτώχευση της «Μαρινόπουλος ΑΕ» έχουν επιπλέον λόγους για να προχωρήσουν σε προσφυγές και να διεκδικήσουν δικαστικά την επιστροφή του ΦΠΑ των ανείσπρακτων απαιτήσεών τους.

 

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2017