Διευκρίνιση – Διόρθωση επί του τεύχους διακήρυξης του Διαγωνισμού 04/2023/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 186868)

Διευκρίνιση – Διόρθωση επί του τεύχους διακήρυξης του Διαγωνισμού 04/2023/ΣΒΕ (α/α ΕΣΗΔΗΣ 186868)

Στο πλαίσιο της διενέργειας του  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» στο πλαίσιο της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5180754 ««Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας»», εκδίδουμε την ακόλουθη διευκρίνιση– διόρθωση επί του τεύχους της διακήρυξης:

Το σημείο Β.5 της ενότητας «2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα» (σελ. 32 της διακήρυξης)   αντικαθίσταται ως εξής:

  • «Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
  • Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο στο πεδίο διοίκησης έργων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
  • Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001:2013 σχετικά με την ασφάλεια δεδομένων ή ισοδύναμο,
  • Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης προστασίας προσωπικών δεδομένων ISO 27701:2019, επέκταση του ISO 27001:2013, σχετικά με τη διαχείριση του απορρήτου των πληροφοριών και την κυβερνοασφάλεια ή ισοδύναμο.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά τα κριτήρια των παραγράφων 2.2.5, 2.2.6 περίπτωση 2, δύναται να αποδεικνύονται από τα μέλη της ένωσης σωρευτικά.»

Σημειώνεται ότι φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωδ. ΣΑ Ε3341. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ33410027). Η σύμβαση αντιστοιχεί στο Υποέργο 3 «Τεχνικός Σύμβουλος» της Πράξης με τίτλο  «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συμβουλευτικής Υποστήριξης, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση ανέργων χαμηλών εκπαιδευτικών προσόντων σε θύλακες ανεργίας των Περιφερειών Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, Κ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας» με MIS 5180754, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 2.5702/01-11-2022 (9ΘΞΥ46ΜΤΛΚ-3ΩΛ) της Γενικής Γραμματέως Ενίσχυσης της Απασχόλησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από εθνικούς πόρους.

 

Θεσσαλονίκη, 20 Απριλίου 2023